Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenia Budowlane Warszawa

Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS 
to tłumaczenia specjalistyczne budowlane, tłumaczenia pisemne zwykłe, tłumaczenia pisemne przysięgłe, a także tłumaczenia ustne. Dokumenty budowlane tłumaczą inżynierowie budowlani i inni specjaliści z wykształceniem technicznym. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.
Kategorie główne:

Tłumaczenia budowlane - katalogów – TAK

Tłumaczenia budowlane - instrukcji - TAK

Tłumaczenia budowlane - projektów - TAK

Tłumaczenia budowlane – planów inwestycyjnych - TAK

Tłumaczenia budowlane - regulaminów - TAK

Tłumaczenia budowlane – materiałów szkoleniowych - TAK

Tłumaczenia budowlane - opinii rzeczoznawców - TAK

Tłumaczenia budowlane - zaświadczeń - TAK

Tłumaczenia budowlane – dokumentacji rozwojowej - TAK

Tłumaczenia budowlane – pozwoleń, zezwoleń, akceptacji - TAK

Tłumaczenia budowlane - dokumentów rejestracyjnych - TAK

Tłumaczenia budowlane – wpisów do ewidencji - TAK

Tłumaczenia budowlane – list produktów i materiałów – TAK

Tłumaczenia budowlane – analiz wykonalności - TAK


Wybrane obszary tłumaczeń:

tłumaczenia dokumentacji inwestycji, projektów budowlanych, deweloperskich, projekty i harmonogramy, raporty, analizy opłacalności inwestycji, raportów z realizacji etapów budowy, wykonania projektu budowlanego, spisu materiałów i produktów przeznaczonych dla budownictwa, projekty biur architektonicznych, pozwoleń na budowę, tłumaczenie opisów inwestycji, centrów handlowych, centrów biznesowych, osiedli i budynków apartamentowych, hoteli, szpitali, rozbudowy, przebudowy dróg, autostrad, linii kolejowych, instalacji, wyposażenia, tłumaczenie planów realizacji prac wykonawczych od stanu surowego po wykończenie, przekazanie do eksploatacji, tłumaczenia dokumentacji powykonawczych, tłumaczenia katalogów, budżetów, sprawozdań z nadzoru i kontroli postępu prac i ich zgodności z projektami inwestycji, przy projektach budowlanych, opisów stanu budynków biurowych, planów rozbudowy, modernizacji, przebudowy, spisów zmian instalacji, plany adaptacji powierzchni, warunków technicznych i architektonicznych budowy centrum handlowego, centrów handlowych wraz ze spisem prac wykonywanych inwestora, wynajmującego, najemcy, domu jednorodzinnego z wyposażeniem, wykończeniem, tłumaczenie specyfikacji technicznej instalacji wentylacji, klimatyzacji, rozwiązań infrastrukturalnych, dziennika budowy, ogrzewania w budowanym obiekcie z opisami szczegółowymi rozwiązań dla pomieszczeń szpitalnych, biurowych, szkoleniowych, mieszkalnych, biurowo usługowych, zabudowy mieszkaniowej; tlumaczenie koncepcji technologicznej budowy magazynu, hali produkcyjnej, budynku hurtowni, dróg dojazdowych, ścieżek komunikacyjnych, chodników,  wkomponowania w infrastrukturę, wykonania izolacji termicznych budynku, tłumaczenie wymagań ogólnych orurowania budynku, armatury, akcesoriów, systemu ochrony przed zamarzaniem gzymsu, tłumaczenie scenariusza pożarowego dla obiektu, tłumaczenia budowlane badań, tłumaczenia z branży budowlanej analiz, tlumaczenia ofert z branży budowlanej, projektowania rur z włókien szklanych, badania komponentów do stabilizacji gruntów, instrukcji przygotowania fundamentów dla słupowych żurawi obrotowych, opracowania oferowanych produktów, tłumaczenia dokumentacji dewelopera, rozwiązań producenta blachodachówki, tłumaczenie katalogu firmy produkującej pokrycia dachowe ze szczegółową ofertą firmy, opisami proponowanych rozwiązań systemów dachowych, tłumaczenia opisów konstrukcji, materiałów oraz pokryć, tlumaczenia projektów wdrożeniowych, tłumaczenie zasad BHP, tłumaczenie dokumentacji inspektora nadzoru budowlanego, inwestycyjnego, tłumaczenie analizy budowlanej organizacji placu budowy, wykazów materiałów budowlanych, tłumaczenie opracowań konstrukcyjnych, tłumaczenie założeń technologicznych rozplanowania prac, małej architektury, terenów zielonych, specyfikacji technicznej, tlumaczenia projektów technicznych; tlumaczenie projektow budowlanych; tłumaczenia ustaleń technologicznych, książki obmiarow, tłumaczenie dziennika budowy, tłumaczenie wyników pomiarow kontrolnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałow, tłumaczenia opinii technologicznych, tlumaczenia sprawozdań technicznych  itp


Wybrane rodzaje dokumentów:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót. Tłumaczenie szczegółowego planu sytuacyjnego, z opisem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
Ogólny plan orientacyjny z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót.
Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym wraz z opinią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.
Harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym – na żądanie zarządcy drogi. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę. Tłumaczenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd, lub przy której zjazd ma być przebudowany - na żądanie zarządcy drogi, kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, poświadczona za zgodność z oryginałem. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny

a. szczegółowy regulamin imprezy - określający zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy,
c. program imprezy - ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw,
d. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy - określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy, obejmujący :

- listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby,
- pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją,
- rodzaj i ilość środków technicznych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy, w szczególności:

· znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
· liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,
· bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy,oraz miejsce ich rozlokowania,
- rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwymi dysponentami jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,

- sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy,
- oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie,
- rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego,
- organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy,
- sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy – przed imprezą i w trakcie jej trwania,

e. pisemne zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw,
f. pisemna zgoda właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych.
Inne przykłady tłumaczonych dokumentów:

Tłumaczenie przysięgłe wniosku o bez przetargowe nabycie nieruchomości; Wniosku o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych; wniosku o przekazanie; wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; wniosku o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków; zgłoszenia robót budowlanych; Tłumaczenia wniosków o zmianę decyzji pozwolenia na budowę; wniosków o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej; wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca.; wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego; Tlumaczenia wniosków o wydanie pozwolenia na rozbiórkę; wniosków o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej; wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca; tłumaczenie przysiegle wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego; wniosków o wydanie pozwolenia na rozbiórkę; Umów o roboty budowlane; tlumaczenie wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej; oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; przysięgle tlumaczenia   wniosku o stwierdzenie samodzielności lokalu; wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego; wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy; Oświadczenia o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy; Tłumaczenie zamówień wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego; oświadczenia kierownika o zakończeniu budowy; protokołów odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości; Tłumaczenia zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych; zgłoszenia budowy/robót budowlanych; oświadczeń kierownika o zakończeniu budowy; Protokołów odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości; tlumaczenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych; Zgłoszenia budowy/robót budowlanych; tlumaczenia przysiegle umów o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego; tłumaczenie zawiadomienia o oddaniu obiektu budowlanego do użytku; zgłoszenia zamiaru wybudowania ogrodzenia; oświadczenia o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku; Tłumaczenia przysiegle  wniosków o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę; wniosków o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych; wniosków o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego; tłumaczenie oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy; tłumaczenie przysięgłe wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę; wniosku o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia; wniosku o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; tłumaczenia przysiegłe  wniosków o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę; wniosków o pozwolenie na rozbiórkę; tlumaczenie przysięgle oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych; Oświadczenia o posiadanym prawie do nieruchomości; Oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego; kosztorysu budowlany; umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego; umowy stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji; umowy o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia; oświadczenia o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; tlumaczenia umów przedwstępnych kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową; protokołu przekazania terenu i placu budowy; protokołów przekazania terenu i placu budowy; umów o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa; umów o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa; umów z kierownikiem budowy; tłumaczenia wniosków o wydanie Aprobaty Technicznej; sprawozdań o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych; wzorów ewidencji obiektów budowlanych; listy kontrolnej BHP na budowie; tłumaczenie przysięgłe umowy o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego; wniosku o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych; zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę; tłumaczenia przysiegle  wniosków o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna); wniosków o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora); wniosków o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej; tlumaczenia wniosków w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg; tłumaczenie oświadczenia o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką; Oświadczenia projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany; wniosku o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego; tlumaczenia  oświadczenia o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego; tłumaczenie przysiegle karty działki; oświadczenia o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskigo nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórką; oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych); oświadczenia inwestora o zawiadomieniu instytucji; zawiadomienia o zmianie na budowie; wniosku o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego; Plan sytuacyjny (tzw. podkład geodezyjny); projekty organizacji ruchu;  Opis sposóbu zabezpieczenia robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego; Opis uzgadnień dokumentacji projektowejSubkategorie:

Tłumacze budowlani inżynierowie - TAK
Tłumacze języka angielskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze języka włoskiego – TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze języka francuskiego – TAK
Tłumacze języka czeskiego – TAK
Tłumacze języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze języka greckiego - TAK
Tłumacze języka tureckiego – TAK
Tłumacze języka duńskiego - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły z zakresu budownictwa na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych; budownictwo, architektura i inne – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenie terminologii budowlanej - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Tlumacz budowlany inżynier - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAK


Informacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenia.budowlane.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia specjalistyczne, budowlane, zwykłe i przysięgłe, ustne, konferencyjne, symultaniczne, kabinowe.
Tłumaczenia techniczne z branży budowlanej angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE