Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenia medyczne

Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.Firma wykonuje wszelkiego rodzaju tłumaczenia medyczne i o tematyce medycznej, w tym min: tłumacznia badań klinicznych, rozwoju produktów leczniczych, deklaracji zgodności wyrobów medycznych, ulotek, prezentacji, katalogów; wypisy medyczne pacjentów, foldery reklamowe i katalogi sprzętu medycznego, materiały marketingowe, zwolnienia lekarskie, skierowania na urlop zdrowotny, kuracje lecznicze, odchudzające, odmładzające, odwykowe, dokumentacje przebiegu i historia choroby, opisy terapii i zabiegów leczniczych, fizykoterapii, certyfikacja i wpowadzenie leków na rynek itp.

Dokumenty medyczne tłumczone są wyłacznie przez lekarzy, farmaceutów i specjalistów branżowych. Firma posiada referencje wielu krajowych i zagranicznych klientów korporacyjnych z braży medycznej.


Kategorie główne:

Tłumacze języka angielskiego – tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacze języka niemieckiego – tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacze języka francuskiego - tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacze języka niemieckiego – tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacze języka włoskiego – tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacze języka francuskiego – tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacze języka czeskiego – tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacze języka szwedzkiego _ tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacze języka greckiego - tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacze języka tureckiego – tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacze języka duńskiego - tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – tłumaczenia medyczne - TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tlumaczenie z zakresu medycyny estetycznej - TAK
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAK


Obszary tematyczne:

  1)   tlumaczenie historii choroby;

  2)   tłumaczenia medyczne dokumentów przebiegu choroby: a)  tłumaczenia kart indywidualnej pielęgnacji, b)  tłumaczenia kart obserwacji, c)  tłumaczenia karty gorączkowej, tłumaczenie wyników komputerowego badania wzroku d)  tłumaczenia kart zleceń lekarskich, e) tłumaczenie  karty przebiegu znieczulenia, w związku z udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi, tłumaczenie wyniku badania tomografii komputerowej f)  tłumacznie wyników badań diagnostycznych,
g)  tłumacznia medyczne wyników konsultacji; formularza historii choroby, h)  tłumaczenia medyczne protokołu operacyjnego, po operacji, i)  tłumaczenia kart zabiegów fizjoterapeutycznych, po wykonanym zabiegu,   3)   tłumaczenia dokumentacji indywidualnej zewnętrznej pacjenta - karty informacyjne, opinie, zaświadczenia, procesu diagnostycznego, leczniczego;   4)  tłumaczenia  dokumentacji indywidualnej pacjenta prowadzonej przez komórki organizacyjne zakładu i dokumentację archiwalnej szpitala po przednich hospitalizacji pacjenta;   5)   tłumaczenia wyników wcześniejszych badań diagnostycznych, udostępnionych przez pacjenta tłumaczenie opisu  procesu diagnostycznego i leczniczego.   6)  tłumaczenie oryginałów dokumentów pacjenta przy wypisie
  7)  tłumaczenie dokumentacji szpitala,   8)  tłumaczenie protokołu badania sekcyjnego, po sekcji zwłok.  9) tłumaczenia dla lekarza prowadzącego oraz innych osób uprawnionych do udzielania świadczeń zdrowotnych.
  a) Tłumaczenie zwolnienia lekarskiego, zwolnienia L 4, przyjęcia pacjenta do szpitala;   b) Tłumaczenie przebiegu hospitalizacji;   c) Tłumaczenie wypisania pacjenta ze szpitala.

Wybrane obszary tematyczne:

tłumaczenia rekordów w księdze głównej przyjęć i wypisów, pod którym dokonano wpisu o przyjęciu pacjenta do szpitala;   tłumaczenie opisu rejestru chorych oddziału - komórki organizacyjnej, wpisu przyjęcia pacjenta na oddział;  tlumaczenie adnotacji identyfikacyjnych komórki organizacyjnej, do której został przyjęty pacjent;   tłumaczenie rejestru danych identyfikujących lekarza kierującego na badania lub leczenie;  tłumaczenie opisu trybu przyjęcia: planowy, nagły, ze skierowaniem, bez skierowania itp;   tłumaczenie dokumentacji przedstawiciela ustawowego pacjenta, opiekuna, osoby wskazanej przez pacjenta oraz danech umożliwiających kontakt z tą osobą;   tłumaczenia dokumentów dla osób upoważnionych przez pacjenta do otrzymywania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz dane umożliwiające kontakt z tą osobą;  Tłumaczenie pisemnego oświadczenia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego albo osoby upoważnionej o wyrażeniu zgody w formie wymaganej odrębnymi przepisami na przyjęcie do szpitala;   Tłumaczenie przysegle pisemnego oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej w przypadku jego śmierci, ze wskazaniem osoby upoważnionej; pisemne oświadczenie pacjenta o braku takiego upoważnienia;  adnotację o poinformowaniu pacjenta o jego prawach;  Tłumaczenia  przysięgłe medyczne rozpoznania ustalonego przez lekarza kierującego na badania lub leczenie;  tłumaczenie opisu szczegółowego przyjęcia pacjenta - ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym;  tłumaczenie istotnych danych z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego przy przyjęciu pacjenta oraz ewentualnych obserwacji, wyniki badań dodatkowych i dane o postępowaniu lekarskim przy przyjęciu do szpitala oraz uzasadnienie przyjęcia;  Tłumaczenie rozpoznania wstępnego ustalonego przez lekarza przyjmującego;  dane identyfikujące lekarza przyjmującego i jego podpis.
Tłumaczenie medyczne historii choroby, w części dotyczącej przebiegu hospitalizacji, zawiera:   1)   dane uzyskane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego;   2)   wyniki obserwacji stanu zdrowia pacjenta, tłumaczenie karty szczepień; przewodnik dla pacjenta   3)   informacje o zaleceniach lekarskich, tłumaczenie zaświadczenia lekarskiego dla zakładu pracy;   4)   wyniki badań diagnostycznych i konsultacyjnych;   5)   pisemne oświadczenie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego albo sądu opiekuńczego o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, w formie wymaganej odrębnymi przepisami. 2. Wpisy dotyczące przebiegu hospitalizacji są dokonywane na bieżąco przez lekarza prowadzącego i okresowo kontrolowane przez ordynatora. 3. Wpisy dotyczące prowadzenia procesu pielęgnowania są dokonywane na bieżąco przez pielęgniarkę, położną sprawującą bezpośrednią opiekę nad pacjentem i kontrolowane przez pielęgniarkę, położną oddziałową. 4. Tłumaczenie wpisów w kartach zleceń lekarskich jest dokonywane i podpisywane przez lekarza prowadzącego lub lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem. Osoba wykonująca zlecenie dokonuje adnotacji o wykonaniu zlecenia i opatruje ją podpisem. 5. Wpisy w karcie indywidualnej pielęgnacji są dokonywane i podpisywane przez pielęgniarkę, położną sprawującą opiekę nad pacjentem. Osoba realizująca plan opieki dokonuje adnotacji o wykonaniu zlecenia, czynności pielęgniarskiej lub położniczej i opatruje ją podpisem.
1. Tłumaczenie wypisu pacjenta ze szpitala: Tlumaczenie rozpoznania klinicznego, składające się z określenia choroby zasadniczej, chorób współistniejących i powikłań;   numer statystyczny choroby zasadniczej i chorób współistniejących, ustalony według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych; zastosowane leczenie, wykonane badania i zabiegi diagnostyczne oraz zabiegi operacyjne z podaniem numeru statystycznego procedury, ustalonego według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych; epikryzę; Wypisu pacjenta dokonuje lekarz prowadzący, przedstawiając zakończoną i podpisaną przez siebie historię choroby do oceny i podpisu ordynatorowi oddziału.
Tłumaczenie medycze przysięgłe odpowiada urzędowo dokumentowi oryginaslnemu i zawiera:   1)   datę zgonu pacjenta - ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym;   2)   przyczyny zgonu i ich numery statystyczne, ustalone według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych;   3)   protokół komisji stwierdzającej śmierć mózgową, jeżeli taka sytuacja miała miejsce;   4)   adnotację o wykonaniu lub niewykonaniu sekcji zwłok wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji;   5)   adnotację o pobraniu ze zwłok komórek, tkanek lub narządów.
 1. Lekarz wypisujący pacjenta wystawia na podstawie historii choroby oraz jej tłumaczenia przysięgłego kartę informacyjną z leczenia szpitalnego w jednym egzemplarzu z dwiema kopiami. Kartę informacyjną podpisuje lekarz wypisujący i ordynator oddziału. 
2. Tłumacznenie karty informacyjnej z leczenia obejmuje zazwyczaj:   1)   rozpoznanie choroby;   2)   wyniki badań diagnostycznych, konsultacyjnych;   3)   zastosowane leczenie; opis wykonania zabiegu;   4)   wskazania dotyczące dalszego sposobu leczenia, żywienia, pielęgnowania lub trybu życia;   5)   orzeczony przy wypisie okres czasowej niezdolności do pracy, a w miarę potrzeby ocenę zdolności do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia;   6)   adnotacje o produktach leczniczych i wyrobach medycznych, zapisanych na receptach wystawionych pacjentowi;   7)   terminy planowanych konsultacji, L4
Inne rodzaje tłumaczonych dokumentów medycznych:

Tłumaczenie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego w przypadku zgonu pacjenta; tłumaczenia karty informacyjnej z leczenia szpitalnego wraz z jedną jej kopią wydaje się pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, a w razie jego śmierci - upoważnionej osobie; tłumaczenie karty informacyjnej z leczenia szpitalnego dołącza się do historii choroby; tłumaczenie uzasadnienia decyzji o wykonaniu sekcji zwłok historii choroby. protokół badania sekcyjnego z ustalonym rozpoznaniem anatomopatologicznym (czasami wymagane tłumaczenie przysięgłe) - Jeden egzemplarz protokołu badania sekcyjnego pozostaje u lekarza wykonującego sekcję; tłumaczenie historii choroby wraz z oryginałem protokołu badania sekcyjnego; rozpoznanie kliniczne i epikryzę z rozpoznaniem anatomopatologicznym; ocena przyczyn rozbieżności; tłumaczenie rozpoznania choroby zasadniczej, chorób współistniejących i powikłań.
Zakończoną historię choroby wraz z tłumaczeniem przekazuje się do komórki dokumentacji chorych i statystyki medycznej lub innej pełniącej tę funkcję.
Księga główna przyjęć i wypisów opatrzona jest danymi identyfikującymi zakład i zawiera następująca dokumentację wraz z jej tłumaczeniem, o ile jest to wymagane w przypadku pacjentów zagranicznych:   1)   numer kolejny pacjenta w księdze;   2)   datę przyjęcia pacjenta - ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym;   3)   dane identyfikujące pacjenta;   4)   kody identyfikacyjne oddziałów, na których pacjent przebywał, ustalone na podstawie odrębnych przepisów;   5)   dane odnoszące się do przedmiotów przekazanych do depozytu i numer kwitu depozytowego;   6)   rozpoznanie wstępne;   7)   rozpoznanie przy wypisie;   8)   rodzaj leczenia, w tym istotne badania diagnostyczne i wszystkie zabiegi operacyjne;   9)   datę wypisu, a w razie zgonu pacjenta adnotację o wydaniu karty zgonu;   10)  adnotację o miejscu, dokąd pacjent został wypisany;   11)  adnotacje o okolicznościach, 
  12)  przyczyny zgonu, z podaniem ich numerów statystycznych, określonych według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych;   13)  informację o ewentualnym pobraniu opłat za leczenie na zasadach określonych w odrębnych przepisach;   14)  dane identyfikujące lekarza wypisującego.
Tłumaczenia medyczne obejmują również księgę odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych wykonywanych w izbie przyjęć albo szpitalnym oddziale ratunkowym, opatrzona danymi identyfikującymi zakład, nazwą komórki organizacyjnej i jej kodem identyfikacyjnym, określonym na podstawie odrębnych przepisów, oraz numerem księgi, zawiera:
  1)   numer kolejny pacjenta w księdze;   2)   datę zgłoszenia się pacjenta do izby przyjęć - ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym;   3)   datę odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala - ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym;   4)   dane identyfikujące pacjenta;   5)   dane identyfikujące lekarza kierującego i rozpoznanie ustalone przez tego lekarza lub adnotację o braku skierowania;   6)   istotne dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego oraz wyniki wykonanych badań diagnostycznych;   7)   ustalone rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;   8)   udzielone świadczenia zdrowotne;   9)   adnotację o braku zgody pacjenta na pobyt w szpitalu ;   10)  powód odmowy przyjęcia;   11)  adnotację o miejscu, dokąd pacjent został skierowany;   12)  dane identyfikujące lekarza i jego podpis. 2. Tłumaczenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szpitala; Tłumaczenie pisemnej informacji dla pacjenta o  rozpoznaniu choroby, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, zastosowanym postępowaniu lekarskim oraz ewentualnych zaleceniach.
Tłumacznie księgi oczekujących na przyjęcie do szpitala, opatrzone danymi identyfikującymi zakład:   1)   numer kolejny pacjenta w księdze;   2)   datę zgłoszenia pacjenta;   3)   dane identyfikujące pacjenta;   4)   dane identyfikujące lekarza lub zakład kierujący;   5)   rozpoznanie lekarza kierującego na badania lub leczenie;   6)   ustaloną datę planowego przyjęcia oraz nazwę oddziału.
Tłumaczenie księgi porad ambulatoryjnych wykonywanych w poradni szpitala, Tłumaczenie księgi chorych oddziału lub równorzędnej komórki organizacyjnej, z danymi identyfikującymi zakład opieki medycznej, nazwą oddziału albo komórki organizacyjnej i jej kodem identyfikacyjnym,

Tłumacznie księgi raportów pielęgniarskich, opatrzona danymi identyfikującymi zakład,    1)   krótką statystykę oddziału, w tym liczbę osób przyjętych, wypisanych, zmarłych;   2)   numer kolejny wpisu;   3)   datę sporządzenia raportu;   4)   treść raportu uwzględniającą w szczególności: dane identyfikujące pacjenta, opis zdarzenia, jego okoliczności i podjęte działania;   5)   dane identyfikujące pielęgniarkę lub położną dokonującą wpisu oraz jej podpis.
Księga zabiegów komórki organizacyjnej szpitala, Tlumaczenie księgi bloku lub sali operacyjnej oraz księgi sali porodowej, w tym:   1)   charakterystyka pacjenta;   2)   dane identyfikujące pacjenta;   3)   kod identyfikacyjny oddziału, na którym pacjent przebywał;   4)   rozpoznanie przedoperacyjne i dane identyfikujące lekarza kierującego na zabieg operacyjny, a jeżeli kierującym jest inny zakład - także dane identyfikujące ten zakład;   5)   dane identyfikujące lekarza kwalifikującego pacjenta do zabiegu operacyjnego;   6)   datę rozpoczęcia oraz zakończenia zabiegu operacyjnego - ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym;   7)   adnotacje o rodzaju i przebiegu zabiegu operacyjnego;   8)   szczegółowy opis zabiegu, operacji albo porodu wraz z rozpoznaniem pooperacyjnym, podpisany odpowiednio przez osobę wykonującą zabieg, operację albo odbierającą poród;   9)   zlecone badania diagnostyczne;   10)  rodzaj znieczulenia zastosowanego u pacjenta i jego szczegółowy opis podpisany przez lekarza anestezjologa;   11)  dane identyfikujące osób wchodzących odpowiednio w skład zespołu operacyjnego, zespołu zabiegowego, zespołu anestezjologicznego lub zespołu porodowego oraz ich podpisy, z wyszczególnieniem osoby wykonującej operację, zabieg lub odbierającej poród oraz ich podpisy. Tłumaczenie procedury zapobiegania krwawieniom (krwawienia).
Tłumaczenie księgi pracowni diagnostycznej, opatrzonej danymi identyfikującymi zakład nazwą komórki organizacyjnej i jej kodem identyfikacyjnym, określonym na podstawie odrębnych przepisów, zawiera w szczególności:   1)   numer kolejny pacjenta w księdze;   2)   datę wpisu i datę wykonania badania;   3)   dane identyfikujące pacjenta;   4)   charakterystykę komórki organizacyjnej zlecającej badanie, a jeżeli zlecającym jest inny zakład - także dane identyfikujące ten zakład;   5)   dane identyfikujące lekarza zlecającego badanie;   6)   adnotację o rodzaju i wyniku badania;   7)   dane identyfikujące osoby wykonującej badanie.
Tłumacznia dotyczące świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych
Zakład udzielający świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych sporządza i prowadzi:   1)   tlumaczenie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej w formie: historii zdrowia i choroby lub karty zdrowia dziecka;   2)   tlumaczenie dokumentacji zewnętrznej, karty informacyjnej z leczenia szpitalnego itp;   3)   tłumaczenie dokumentacji zbiorczej w formie księgi przyjęć prowadzonej odrębnie dla każdej komórki organizacyjnej; kartoteki środowisk epidemiologicznych;   4)   Tłumaczenie dokumentacji zbiorczej w formie księgi pracowni diagnostycznej - przewodnika pacjenta;   5)   dokumentację zbiorczą w formie księgi zabiegów prowadzonej odrębnie dla każdego gabinetu zabiegowego;   6)   dokumentację zbiorczą w formie księgi porad ambulatoryjnych dla nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej,  2. Tłumaczenie kartoteki środowisk zakładu opieki zdrowotnej.
Tłumaczenie historii zdrowia i choroby przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego pacjenta niezarejestrowanemu w zakładzie. 2. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem udzielanych świadczeń zdrowotnych, historia zdrowia i choroby powinna być również założona w określonej poradni zakładu - wraz z tłumaczeniem.
Tłumaczenie opisu ogólnego stanu zdrowia, chorób, problemów zdrowotnych lub urazów, porad ambulatoryjnych i wizyt domowych oraz opieki środowiskowej.   1)   oznaczenie środowiska epidemiologicznego;   2)   dane identyfikujące zakład lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pod których opieką pozostaje pacjent - jeżeli historia zdrowia i choroby jest założona w przychodni specjalistycznej. 3. Tłumaczenie historii zdrowia i choroby dotycząca ogólnego stanu zdrowia oraz istotnych problemów zdrowotnych oraz urazów obejmuje w szczególności informacje o:   1)   przebytych poważnych chorobach;   2)   chorobach przewlekłych;   3)   pobytach w szpitalu;   4)   zabiegach chirurgicznych;   5)   szczepieniach i stosowanych surowicach;   6)   uczuleniach;   7)   obciążeniach dziedzicznych. 4. Tłumaczenie historii zdrowia i choroby dotyczącej porad ambulatoryjnych lub wizyt domowych obejmuje:   1)   opis porady ambulatoryjnej lub wizyty domowej;   2)   dane z wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego;   3)   rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;   4)   informację o zleconych badaniach diagnostycznych lub konsultacyjnych;   5)   adnotacje o zaleconych zabiegach i przepisanych produktach leczniczych i wyrobach medycznych;   6)   wyniki badań diagnostycznych i konsultacyjnych;   7)   opis udzielonych świadczeń zdrowotnych;   8)   adnotacje o orzeczonym okresie czasowej niezdolności do pracy;   9)   dane identyfikujące lekarza i jego podpis. 5. Tłumaczenie historii zdrowia i choroby dotyczącej opieki środowiskowej obejmuje:   1)   tematykę środowiska epidemiologicznego;   2)   dane identyfikujące pacjenta pozostającego pod opieką pielęgniarki lub położnej w środowisku;   3)   oznaczenie rozpoczęcia i zakończenia opieki pielęgniarskiej lub położniczej;   4)   opis rodzaju i zakresu czynności pielęgniarki lub położnej obejmujących pacjenta i jego środowisko, a w szczególności: rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i psychospołecznych, plan działalności pielęgniarki lub położnej oraz adnotacje związane z wykonywaniem czynności, w tym wynikających ze zleceń lekarskich;   5)   dane identyfikujące pielęgniarkę środowiskową lub położną i jej podpis. 6. Do tłumaczenia historii zdrowia i choroby zazwyczaj dołącza się tłumaczenie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego oraz odpisy lub kopie innych dokumentów medycznych udostępnionych przez pacjenta. 7. Tłumaczenie informacji o stanie jego zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych; tlumaczenie przysiegle pisemnego oświadczenia pacjenta o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji medycznej w przypadku jego śmierci, ze wskazaniem osoby upoważnionej; tłumaczenie przysięgłe medyczne - pisemne oświadczenie pacjenta o braku takiego upoważnienia.
Tłumaczenie karty zdrowia dziecka; opis wykonanych czynności zgodnie z  obowiązującymi przepisami, w zakresie opieki nad dzieckiem.
Tłumaczenia dla zakładu sprawującego opiekę nad kobietą ciężarną; tłumaczenie przysięgłe karty przebiegu ciąży -  pogrupowane dane i informacje:   1)   identyfikujące: a)  zakład,  b)  kobietę ciężarną,  c)  lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych,   2)   o ogólnym stanie zdrowia;   3)   o poradach ambulatoryjnych lub wizytach domowych. 2. Tłumaczenie karty przebiegu ciąży; tłumaczenie informacji o ogólnym stanie zdrowia, lz wpisami lekarza obejmującymi:   1)   grupę krwi;   2)   datę ostatniej miesiączki;   3)   przybliżony termin porodu;   4)   masę ciała przed ciążą lub w momencie rozpoznania ciąży;   5)   wzrost;   6)   liczbę ciąż i porodów, z uwzględnieniem sposobu ich zakończenia;   7)   czynniki ryzyka dla przebiegu ciąży i porodu, z uwzględnieniem powikłań ciąż i porodów przebytych;   8)   opis wyniku badania ginekologicznego w momencie rozpoznania ciąży;   9)   datę rozpoznania ciąży - datę pierwszej wizyty w związku z ciążą;   10)  wyniki badań diagnostycznych zleconych w związku z zajściem w ciążę. 3. Tłumaczenie karty przebiegu ciąży, informacji o poradach ambulatoryjnych lub wizytach domowych, oceny czynników ryzyka dla przebiegu ciąży i porodu.
Tłumaczenie księgi przyjęć, z danymi identyfikującymi zakład, nazwą komórki organizacyjnej i jej kodem identyfikacyjnym, oraz numerem księgi:   1)   numer kolejny wpisu;   2)   datę i godzinę zgłoszenia się pacjenta;   3)   dane identyfikujące pacjenta;   4)   dane identyfikujące osobę udzielającą świadczenia zdrowotnego;   5)   rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego.
Tłumaczenie kartoteki środowisk epidemiologicznych; tłumaczenie kart zawierających:   1)   dane identyfikujące zakład;   2)   dane identyfikujące środowisko epidemiologiczne, a w szczególności: oznaczenie środowiska epidemiologicznego;   3)   listę osób zamieszkałych wspólnie w domu jednorodzinnym lub w jednym lokalu domu wielorodzinnego w układzie: nazwisko i imię (imiona) oraz numer PESEL, datę urodzenia;   4)   ocenę warunków socjalnych w środowisku, jeżeli mogą mieć znaczenie dla stanu zdrowia pacjenta.
Tłumaczenie księgi pracowni diagnostycznej sporządzanej i prowadzonej przez zakład udzielający świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych.
Do księgi zabiegów sporządzanej i prowadzonej przez zakład udzielający świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych stosuje się odpowiednio wymóg tłumaczeń przysięgłych.
Tłumaczenie medyczne d
okumentacji
Do dokumentacji w zakładach przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, takich jak: zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, zakład rehabilitacji leczniczej lub inny zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, stosuje się odpowiednio wymóg tłumaczeń przysiegłych, z zastrzeżeniem, że dokumentacja sporządzana jest przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie.
Tłumaczenia medyczne obejmują również doumentację, którą sporządza i prowadzi pogotowie ratunkowe, w tym:   1)   dokumentację zbiorczą w formie dziennika lub księgi pogotowia ratunkowego;   2)   dokumentację indywidualną w formie zlecenia wyjazdu i karty informacyjnej udzielenia pomocy doraźnej. 2. Dziennik lub księga pogotowia ratunkowego, oznaczone danymi identyfikującymi zakład zawierają:   1)   Tłumaczenia medyczne powinny zawierać datę zgłoszenia - ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym;   2)   miejsce oczekiwanej interwencji;   3)   powód zgłoszenia (objawy);   4)   dane identyfikujące zgłaszającego;   5)   dane identyfikujące pacjenta i jego numer telefonu, jeżeli są znane;   6)   dane identyfikujące zespół wyjazdowy;   7)   godzinę i minutę, w systemie 24-godzinnym, przekazania zlecenia zespołowi wyjazdowemu;   8)   godzinę i minutę, w systemie 24-godzinnym, wyjazdu zespołu wyjazdowego do miejsca wezwania;   9)   postępowanie i zalecenia w razie odmowy wysłania zespołu wyjazdowego. 3. Tlumaczenia medyczne powinny zawierać informacje o miejcu, oraz:   1)   godzinę i minutę, w systemie 24-godzinnym, przybycia na miejsce wezwania;   2)   zwięzłe dane z wywiadu i badania przedmiotowego;   3)   rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;   4)   adnotację o rodzaju udzielonych świadczeń zdrowotnych;   5)   postępowanie i zalecenia;   6)   adnotację o zapisanych produktach leczniczych i wyrobach medycznych;   7)   godzinę i minutę, w systemie 24-godzinnym, ewentualnego przekazania opieki nad pacjentem zakładowi. 4. Wpisy dokonywane są przez osobę przyjmującą zgłoszenie i potwierdzone jej podpisem. 5. Wpisy dokonywane są przez lekarza udzielającego pomocy doraźnej i potwierdzone jego podpisem. 6. Pacjent otrzymuje kartę informacyjną udzielenia pomocy doraźnej, która zawiera:   1)   dane identyfikujące pacjenta;   2)   datę udzielenia pomocy - ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia, godziny i minuty, w systemie 24-godzinnym, oraz miejsce udzielenia pomocy;   3)   rozpoznanie;   4)   adnotację o rodzaju udzielonych świadczeń zdrowotnych;   5)   adnotację o zapisanych lekach i materiałach medycznych; medycyna estetyczna   6)   zalecenia lekarza;   7)   dane identyfikujące osobę udzielającą pomocy i jej podpis. 7. Pogotowie ratunkowe, udzielające świadczeń zdrowotnych innych niż wynikające z działalności zespołu wyjazdowego, prowadzi dokumentację właściwą dla charakteru udzielanych świadczeń zdrowotnych - przy tłumaczeniu stosuje się tu często wymóg poświadczenia przysiegłego tłumaczonych dokumentów.
Tłumaczenia dla pracownii diagnostycznej księgi pracowni diagnostycznej; kartotekęiosób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pracownię.
Pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji prowadzi dokumentację w formie księgi pracowni oraz indywidualnych kart zleceń. Tlumaczenia medyczne powinny zawieraćwszystkie istotne informacje okreslone w tej księdze. 2. Księga pracowni, oznaczona danymi identyfikującymi zakład nazwą komórki organizacyjnej i jej kodem identyfikacyjnym, określonym na podstawie odrębnych przepisów, oraz numerem księgi, zawiera:   1)   dane identyfikujące pacjenta, na którego rzecz wykonano świadczenie zdrowotne;   2)   dane identyfikujące lekarza zlecającego;   3)   datę przyjęcia zlecenia i datę jego zakończenia;   4)   dane identyfikujące osoby wykonującej zlecenie;   5)   rodzaj zleconej pracy. 3. Indywidualna karta zlecenia zawiera:   1)   opis zleconej pracy, w tym diagram zębowy;   2)   dane o zużytych materiałach;   3)   wycenę wykonanej pracy;   4)   podpis osoby wykonującej zlecenie;   5)   podpis kierownika pracowni. 4. Do karty dołącza się zlecenie lekarza.
Zakład rehabilitacji leczniczej prowadzi księgę zabiegów leczniczych oraz kartotekę pacjentów, którym udzielane są świadczenia w trybie ambulatoryjnym. 2. Księga zabiegów leczniczych, opatrzona danymi identyfikującymi zakład, nazwą jednostki, komórki organizacyjnej i jej kodem identyfikacyjnym, określonym na podstawie obowiązujacych przepisów, oraz numerem księgi:   1)   numer kolejny pacjenta w księdze;   2)   dane identyfikujące pacjenta;   3)   datę zabiegu;   4)   dane identyfikujące lekarza zlecającego świadczenie zdrowotne;   5)   dane o programie rehabilitacji i jego wykonaniu;   6)   rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego;   7)   dane identyfikujące osoby wchodzące w skład zespołu zabiegowego udzielającego świadczenia zdrowotnego i ich podpisy. 3. Do księgi dołącza się zlecenie lekarza.
Tłumaczenia aspektów technicznych, w tym min. przechowywanie dokumentacji medycznej
Dokumentacja wewnętrzna oraz jej tłumaczenia są przechowywane w zakładzie, w którym została sporządzona. 2. Dokumentacja zewnętrzna, w postaci zleceń lub skierowań, pozostaje w zakładzie, który zrealizował zlecone świadczenie zdrowotne.
Kierownik zakładu jest odpowiedzialny za stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych przechowywania dokumentacji i tłumaczeń zapewniających jej poufność, zabezpieczających przed dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem lub zgubieniem oraz umożliwiających jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.
Sposób i miejsce przechowywania bieżącej dokumentacji wewnętrznej określają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu w porozumieniu z kierownikiem zakładu.
Zakończoną dokumentację indywidualną wewnętrzną oraz zakończoną dokumentację zbiorczą wewnętrzną przechowuje archiwum zakładu.
Zakład zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych.
Tłumacznie dokumentacji przechowywania w archiwum jest ewidencjonowana w szpitalu - na podstawie numeru księgi głównej przyjęć i wypisów, a w przychodni - na podstawie numeru kartoteki pacjentów. 2. Kartoteka pacjentów jest prowadzona w układzie alfabetycznym, terytorialnym lub chronologicznym według daty urodzenia pacjenta.
Po upływie okresów przechowywania ustawy dokumentacja, z zastrzeżeniem przepisów o narodowym zasobie archiwalnym, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. 2. Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana na wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci pacjenta - osoby przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu, za pokwitowaniem, o czym zakład obowiązany jest poinformować pacjenta albo te osoby.
Tłumaczenie apektów technicznych z zakresu udostępniania dokumentacji
Tłumacznie dokumentacji udostępniane jest podmiotom i organom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a w razie śmierci pacjenta - osobie przez niego upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu. 2. Udostępnienie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
Dokumentacja indywidualna wewnętrzna, a dokumentacja zbiorcza jedynie w zakresie wpisów dotyczących pacjenta, na podstawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej. 2. Odmowa wydania dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny. 3. W przypadku wydania oryginałów dokumentacji w zakładzie należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji. Przepis nie ma zastosowania w sytuacji, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby narazić pacjenta na szkodę.
Tłumaczenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej
Zbiory informacji objętych dokumentacją mogą być sporządzane w postaci elektronicznej pod warunkiem:   1)   zachowania selektywności dostępu do zbioru informacji;   2)   zabezpieczenia zbioru informacji przed dostępem osób nieuprawnionych;   3)   zabezpieczenia zbioru informacji przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;   4)   rejestrowania historii zmian i ich autorów. 2. System informatyczny służący do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej.
Tłumaczenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej polega na zapisaniu sekwencji danych na informatycznym nośniku danych i podpisaniu tych danych,  3. Dla oznaczenia daty sporządzenia dokumentu, złożenia podpisu na dokumencie oraz w celu zachowania chronologii wpisów w dokumentacji zbiorczej wewnętrznej stosuje się znacznik czasu. 4. W przypadku gdy do dokumentacji konieczne jest załączenie innych dokumentów, w tym wyników badań, zdjęć radiologicznych oraz dokumentów podpisanych odręcznie, osoba wskazana przez kierownika zakładu przenosi te dokumenty na informatyczny nośnik danych, potwierdza zgodność z oryginałem materiałów przetworzonych do postaci elektronicznej, opatrując je własnym podpisem elektronicznym, a następnie umieszcza w elektronicznych zbiorach danych w sposób zapewniający dostęp i powiązanie pomiędzy dokumentami. 5. W przypadku gdy do dokumentacji konieczne jest dołączenie materiałów w postaci fizycznej, materiały te oznacza się w sposób zapewniający powiązanie z dokumentacją prowadzoną w postaci elektronicznej. Tłumaczenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej polega na jej przełożeniu na język obcy i zapisaniu na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający sprawdzenie jej integralności, możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego lub danych identyfikujących oraz możliwość odczytania wszystkich informacji zawartych w tej dokumentacji aż do zakończenia okresu przechowywania dokumentacji.
Tłumaczenia dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej:   1)   Tłumaczenie informatycznego nośnika danych z zapisaną kopią dokumentacji;   2)   dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji;   3)   Tlumaczenie papierowych wydruków - na żądanie podmiotów lub organów uprawnionych. Dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej udostępnia się z zachowaniem jej integralności oraz ochrony danych osobowych. 3. Dokumentacja udostępniana podmiotom lub organom powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. 4. Dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej, w formie papierowych wydruków powinna być opatrzona podpisem odręcznym osoby uprawnionej.
Przy tłumaczeniu dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej zapewnia się ustalenie daty jej utrwalenia. 3. Jeżeli okres trwałości zapisu na informatycznym nośniku danych, określony przez producenta tego nośnika, jest krótszy od wymaganego okresu przechowywania dokumentacji, wówczas utrwaloną na nośniku dokumentację, przed tlumaczeniem przeniosi się na inny informatyczny nośnik danych przed upływem gwarantowanego przez producenta okresu trwałości zapisu. Informatyczny nośnik danych, z którego przeniesiono zapis, podlega modyfikacji w celu uniemożliwienia odtworzenia dokumentacji.

Tłumaczenia zagadnień medycznych literatury branżowej:
Acta Angiologica; Palliative Medicine - Medycyna Paliatywna); Cardiology Kardiologia (Folia Cardiologica); Chirurgia; Choroby Serca i Naczyń; Diabetes Care; Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna Diabetologia; Endokrynologia; Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, Folia Cardiologica Excerpta; Morphologica; Zagadnienia Medycyny Rodzinnej; Dokumenty Nefrologiczne; Opisy Zaburzeń Metabolicznych; Gastroenterologia Kliniczna - Postępy i Standardy; Gerontologia Polska, Hematologia; Maritime Health; Transfusion Medicine; Medycyna Paliatywna w Praktyce; Nadciśnienie Tętnicze; Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze; Nuclear Medicine" Onkologia, Praktyka Kliniczna, Pneumonologia i Alergologia.Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE