Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenia techniczne przysiegle

Kategoria: Tłumaczenia techniczne przysiegle

Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS
Tłumaczenia specjalistyczne techniczne, tłumaczenia pisemne zwykłe, tłumaczenia pisemne przysięgłe, a także tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.

Przy pomocy tłumaczy BAS powstało wiele budynków biurowych w Warszawie, odbyły się i zostały wygrane ważne przetargi, została opracowana prywatyzacja przemysłu energetycznego, sprywatyzowano Telekomunikację Polską S.A., a niezliczone katalogi i instrukcje obsługi trafiły do użytkowników.


Rodzaje specjalizacji dokumentów technicznych:

Tłumaczenia:

Dokumentów przetargowych
Dokumentacji architektonicznej
Dokumentacji geodezyjnej
Planów geodezyjnych, geologicznych, zagospodarowania przestrzennego itp.
Instrukcji obsługi
Katalogów
Specyfikacji
Badań inżynieryjnych
Dokumentów samochodowych
Dokumentów budowlanych 
Wyciągu z ksiąg wieczystych
Norm
Zasad higieny i bezpieczeństwa pracy (BHP)
Umów itp.

 

Kategorie:


Tłumaczenia techniczne NOT – TAK
Tłumaczenia techniczne języka angielskiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka rosyjskiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka niemieckiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka francuskiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka włoskiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka hiszpańskiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka czeskiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka tureckiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka portugalskiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka niderlandzkiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka słowackiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka ukraińskiego – TAK
Tłumaczenia techniczne języka szwedzkiego – TAK
Tłumaczenia dokumentacji technicznych – TAK
Tłumaczenia techniczne języków pozaeuropejskich - TAK
Tłumacz inżynier – TAK
Tłumacz technik – TAK
Tłumacze zdalni TAK
Tłumacz na miejscu – TAK
Tłumacz przysięgły – TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia transportowe - TAK
Tłumaczenia architektoniczne – TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa - TAKWybrane obszary tłumaczeń:
 1. tłumaczenie techniczne instrukcji obsługi, montażu i konserwacji linii produkcyjnych; instrukcji obsługi urządzeń przemysłowych; instrukcji obsługi maszyn i pojazdów mechanicznych; instrukcji obsługi instalacji i użytkowania programów komputerowych; instrukcji obsługi systemów internetowych i informatycznych CRM; instrukcji obsługi sprzętu AGD, RTV; instrukcji obsługi samochodów osobowych i ciężarowych; instrukcji technicznych obsługii sprzętu elektronicznego; instrukcji obsługi wózków widłowych; instukcji obsługi dźwigów osobowych, instrukcji obsługi urządzeń biurowych, instrukcji obsługi elektroniki użytkowej itp.

2. tłumaczenie techniczne katalogów produktów, dokumentacji i instrukcji technicznych, norm jakości, SIWZ, kart charakterystyki; tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR),  projektowych, dokumentacji powykonawczych, wdrożeniowych, roboczych; budowy maszyn


3. tłumaczenie techniczne realizacji inwestycji, utrzymania w ruchu linii technologicznych, utrzymania i konserwacji obiektów przemysłowych, produkcji i dystrybucji; tłumaczenie dokumentacji przetargowych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

4. tłumaczenie techniczne protokołów odbioru, zakresu prac wdrożeniowych, protokołu rozbieżności, ustaleń końcowych, wytycznych wykonawczych, nadzoru architektonicznego, uwag do protokołu, do dziennika budowy, zaleceń inspetktora BHP, zasad na terenie budowy, technicznych programów szkoleniowych, zezwoleń na budowę, pozwolenia na realizację inwestycyjną

5.  komend, poleceń, parametrów, komunikatów skanerów do diagnostyki pojazdów, dokumentacji szkoleniowych dla autoryzowanych serwisów samochodowych, opisu procesu formowania wtryskowego produkcji butelek plastikowych PET, produktów maszyny wtryskującej z rozdmuchem do tworzyw sztucznych, specyfikacji technicznych nawijarki, wentylatora, podręcznika transportu, montażu i demontażu oraz obsługi i konserwacji systemów sortowania, opisów obrabiarek, systemu cięcia wodą, instrukcja przekładni kątowej, danych technicznych i opisu instalacji dźwignicy, windy, dźwigu, wyłączników krańcowych, sprzężonych, czujników obciążenia, przetwornicy, oceny stanu technicznego układów cylindrowych, konserwacji wagonu cysterny, układów elektrycznych, elektronicznych, drzwi chłodniczych, dokumentacji techniczno-ruchowych sprężarek, dokumentacji budowy lotniska wraz z analizami zapotrzebowania i planowanego ruchu, przewidywanymi kosztami oraz harmonogramami i rozplanowaniem budżetu, dokumentacji technicznej samolotów, samochodów, pociągów, systemów zasilania bezprzerwowego (UPS), dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia do montażu, projektu systemu wykrywania i gaszenia gazem itp.

6. tłumaczenia technicznych katalogów części samochodowych, narzędzi spawalniczych do wyposażenia warsztatów samochodowych, części zamiennych, żurawi obrotowych słupowych AGD, pralek, lodówek, zmywarek, ekspresów do kawy, linii produkcyjnych do produkcji artykułów higienicznych, agregatów do malowania natryskowego powierzchni pod wysokim ciśnieniem, gładzi gipsowych, pokryć dachowych, katalogu czytników kart zbliżeniowych wraz z charakterystykami, wyrobów mięsnych, wędliniarskich i podrobów itp.

7. Tłumaczenie deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego; likwidacji działalności gospodarczej; odwołania od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego; tlumaczenia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.; Tłumaczenie przysięgłe wnioseku o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji; tlumaczenia przysięgle wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy; świadczenia celnego; Wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego; Wniosku o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej; tlumaczenie przysiegle wniosku o uzupełnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; Wniosku o wstrzymanie wykonalności decyzji; Zgłoszenia zmiany w ewidencji działalności gospodarczej; tłumaczenia zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych; Zgłoszenia techniczne towaru do oceny jakości handlowej; Zgłoszenia działalności gospodarczej; Zawieszenia działalności gospodarczej; Odwołania pełnomocnictwa; pełnomocnictwa ogólnego; tłumaczenie poinformowania dłużnika o przekazaniu wierzytelności; pisma zaskarżające orzeczenie sądowe; Wniosku o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej; tłumaczenia wniosków o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej; wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej; wniosku o wydanie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego; Tlumaczenia wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; tłumaczenia wniosków o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych; wniosku o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości; wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego; wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu; wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję; wniosku o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego; tłumaczenie wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną; wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób; Zgłoszenia sprzedaży pojazdu; tlumaczenie wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką; wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką; tlumaczenie techniczne przysiegle  wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego; wniosku o przyznanie wyprawki szkolnej; tłumaczenie przysięgłe wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności; wniosku o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego; tlumaczenia wniosków o ustalenie warunków zabudowy; przysięgłe tlumaczenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; wniosku o pozwolenie na budowę; wniosku o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektrycznego przez drogę gminną; wniosku o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną; wniosku o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej; tlumaczenia przysiegle  wniosków o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; wniosku o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej; tlumaczenie zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące; wniosków o wybudowanie chodnika i wyznaczenie przejść dla pieszych; wniosku o wycięcie drzewa; wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej; wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; tłumaczenia wniosków o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu; wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego; tłumaczenia przysięle wniosków o rejestrację pojazdu; wniosku o nabycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym; tłumaczenie przysiegłe wniosku o paszpor; podania - kwestionariusza paszportowego; wnioseku o umorzenie podatku VAT; Wniosku o udzielenie bonifikaty od opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe; wniosku o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości; wniosku o nabyciu lokalu; tlumaczenia  wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; tłumaczene podania o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki; tlumaczenia prośby o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego; zgłoszenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków; zgłoszenia zmian do operatu ewidencji gruntów; wniosku o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu; wniosku o wykup lokalu mieszkalnego;  tlumaczenie korekty wymiaru podatku od nieruchomości; odwołania o decyzji; wniosku o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu; wniosku o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta; tlumazcenie przysiegłe  zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części; tlumaczenie odwołania od decyzji; Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu; wniosku o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym; wniosków o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej; tlumaczenie przysiegłe   danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym; danych o nieruchomościach leśnych; informacji w sprawie podatku leśnego; danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym; zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych; tłumaczenie techniczne przysięgłe wniosku o dofinansowanie prac technicznych remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków; wniosku o wydanie technicznego zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne; wniosku o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym; tłumaczenie wniosku o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości; wniosków o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego; wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy; wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego;  wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; tlumaczenia wniosków o wynajem mieszkania komunalnego;  tłumaczenia przysięgle wniosków o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy; Wniosku o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej; wniosków o cesję dzierżawy gruntu komunalnego; wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych; wniosków o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne; wniosku o refundację kosztów pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;  tlumaczenie wniosku o organizację robót publicznych; wniosku o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznych użytecznych; porozumienia w sprawie organizacji prac społecznych; wniosku o refundację że środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia technicznych stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych; przysięgle tłumaczenia wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac internetowych; wniosku o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej; wniosków o cesję dzierżawy gruntu komunalnego; wniosku o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych; tlumaczenia wniosków o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne; wniosku o refundację kosztów pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych; tłumaczenie wniosku o organizację robót publicznych; rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego -szkolenia; wniosku o zwrot kosztów ponoszonych na przejazd do miejsca zatrudnienia; tlumaczenie przysiegłe wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla bezrobotnych; wniosku o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej; zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R); standardowego wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej; wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, formie opodatkowania, zakresie prowadzonej działalności oraz zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości; tłumaczenie oświadczenia w sprawie własności rzeczy ruchomych; wniosku o refundację ze środków funduszu pracy; Tlumaczenie wniosku o wymeldowanie;tłumaczenie wniosków o wydanie identyfikatora na wjazd poza znak drogowy zakaz ruchu; tlumaczenie przysiegle  wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów; wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tlumazcenie wniosku o wydanie uprawnienia diagnosty;Subkategorie:

Tłumacze techniczni języka angielskiego – TAK
Tłumacze techniczni języka niemieckiego – TAK
Tłumacze techniczni języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze techniczni języka niemieckiego – TAK
Tłumacze techniczni języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze techniczni języka włoskiego – TAK
Tłumacze techniczni języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze techniczni języka francuskiego – TAK
Tłumacze techniczni języka czeskiego – TAK
Tłumacze techniczni języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze techniczni języka greckiego - TAK
Tłumacze języka tureckiego – TAK
Tłumacze języka duńskiego - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAK

Tłumacz budowlany, elektronik, informatyk, elektryk, mechanik - inzynier, konstruktor, technik. Tłumacze NOT techniczni dyplomowani. Tlumaczenia przysięgłe techniczne, tlumacz techniczny, geodeta, inspektor nadzoru budowlanego. Tłumacze przysięgli techniczni różnych języków, w tym z angielskiego na polski i z polskiego na angielski na miejscu. Tlumaczenie przysiegle techniczne pisemne i ustne. Tłumaczenia techniczne z poświadczeniem. Tłumaczenia techniczne nawet w dniu zlecenia.


Informacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenia.techniczne.przysiegli.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia techniczne angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE