Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tlumaczenia Telekomunikacyjne, tłumaczenie z zakresu telekomunkacji ekspresowo, tłumacz z dziedziny telekomunikacja przysiegle

Kategoria: Tłumaczenia Telekomunikacyjne
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.BAS wykonuje tłumaczenia wszelkiego rodzaju dokumentów specjalistycznych, w tym dokumenty techniczne i prawne z zakresu telekomunikacji i przesyłu danych oraz rozwiązań sieciowych.Kategorie główne:

 

Tłumaczenie telekomunikacyjne - aktów prawnych – TAK

Tłumaczenia telekomunikacyjne techniczne – TAK

Tlumaczenia dokumentacji technicznych urządzeń i systemów telekomunikacyjnych - TAK
Tłumaczenia telekomunikacyjne finansowe - TAK

Tłumaczenia telekomunikacyjne – projektu, dyrektywy, umowy – TAK

Tłumaczenie z zakresu telekomunikacji – w postępowaniach przetargowych – TAK

Tłumaczenie z zakresu telekomunikacji – dokumenty prywatyzacyjne i komunikaty publiczne – TAK

Tłumaczenia telekomunikacyjne – opisy techniczne - TAK
Tlumaczenie telekomunikacyjne – informacji o przedsiębiorcy telekomunikacyjnym - TAK
Tlumaczenie warunków dzierżawy łączy telekomunikacyjnych – TAK
Tłumaczenie telekomunikacyjne - współpraca międzyoperatorska – TAK
Tłumaczenie innych dokumentów z zakresu telekomunikacji – TAK

 Obszary zadaniowe:

 

Tłumaczenia z zakresu

1.   zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych, dostarczania sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących działalności telekomunikacyjnej;

2.    tłumaczenia  praw  i obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych;

3.    praw i obowiązków użytkowników oraz użytkowników urządzeń radiowych;

4.    warunków podejmowania i wykonywania działalności polegającej na dostarczaniu sieci i udogodnień towarzyszących oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych, w tym sieci i usług służących rozpowszechnianiu lub rozprowadzaniu programów radiofonicznych i telewizyjnych;

5.    tłumaczenie warunków regulowania rynków telekomunikacyjnych;

6.    tlumaczenia warunków świadczenia usługi powszechnej;

7.    tłumaczenia warunków ochrony użytkowników usług;

8.   tłumaczenia dokumentów określających warunki gospodarowania częstotliwościami, zasobami orbitalnymi oraz numeracją;

9.    warunki przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej;

10. tłumaczenia opisu zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie telekomunikacji;

11. tłumaczenia wymagań, jakim powinny odpowiadać aparatura oraz urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe, telekomunikacja w biznesie;

12. tlumaczenie analiz funkcjonowania administracji łączności, jej współdziałanie z innymi organami krajowymi oraz instytucjami Unii Europejskiej w zakresie regulacji telekomunikacji, telekomunikacja dla firm.

13. tłumaczenie analizy rozwoju i wykorzystania nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, telefony, centrale telefoniczne, łączność telekomunikacyjne, aparaty telefoniczne końcowe - instalacja, instrukcja obsługi, wykorzystanie dla porzeb łączności w systemach firmowych;

14. tłumaczenie analiz ceny i jakości usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienia neutralności technologicznej.

15.  tłumaczenia przepisów prawa z zakresu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o radiofonii i telewizji.

16.  Tłumaczenia obejmujące zagadnienia związane z takimi pojęciami telekomunikacyjnymi jak:

a.    tłumaczenie umowy z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

b.   tłumaczenie opisu urządzenia do opłat automatycznych, za pomocą monety, żetonu, karty telefonicznej, karty płatniczej itp;

c.   tłumaczenie instrukcji opisujacej urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz instalacje i systemy, które zawierają podzespoły elektryczne lub elektroniczne;

d.   dostarczanie sieci telekomunikacyjnej – tłumaczenia dotyczące opisu przygotowania sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią lub umożliwianie dostępu telekomunikacyjnego;

e.    dostęp do lokalnej pętli abonenckiej – tłumaczenie charakterystyki lokalnej pętli abonenckiej  lub lokalnej podpętli abonenckiej pozwalające na korzystanie z pełnego pasma częstotliwości pętli abonenckiej (pełny dostęp do lokalnej pętli abonenckiej) lub niegłosowego pasma częstotliwości pętli abonenckiej przy zachowaniu możliwości korzystania z lokalnej pętli abonenckiej przez jej operatora do świadczenia usług telefonicznych (współdzielony dostęp do lokalnej pętli abonenckiej);

 f. dostęp telekomunikacyjny – tlumaczenie  dokumentacji wykorzystania urządzeń telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub usług świadczonych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, celem świadczenia usług telekomunikacyjnych, polegające na:

 

-  łączeniu urządzeń telekomunikacyjnych, w tym na dostępie do lokalnej pętli abonenckiej oraz urządzeń i usług niezbędnych do świadczenia usług w lokalnej pętli abonenckiej,

- dostępie do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej,

- dostępie do odpowiednich systemów oprogramowania, w tym do systemów wspomagających eksploatację,

- dostępie do translacji numerów lub systemów zapewniających analogiczne funkcje,

- dostępie do sieci telekomunikacyjnych, w tym na potrzeby roamingu,

- dostępie do systemów dostępu warunkowego,

- dostępie do usług sieci wirtualnych;

 

g.  tłumaczenie przewodnika po programach -  rozwiązania techniczne umożliwiające wybór programów, stosowane w systemach telewizji cyfrowej, zawierające dodatkowe dane opisujące programy występujące w cyfrowym sygnale telewizyjnym;

h.    tłumaczenie charakterystyki infrastruktury telekomunikacyjnej - urządzenia telekomunikacyjne -  linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji;

i.    tlumaczenie  instrukcji  opracowanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego -szczegółowa instrukcja w zakresie rachunkowości regulacyjnej, zawierającą opis przyjętych w jego przedsiębiorstwie sposobów wyodrębnienia aktywów i pasywów, przychodów i kosztów na działalności w zakresie dostępu telekomunikacyjnego lub usług na rynku detalicznym;

 j.  interfejs – tłumaczenie opisu układu elektrycznego, elektronicznego, optycznego, z oprogramowaniem , umożliwiającego łączenie, współpracę i wymianę sygnałów o określonej postaci pomiędzy urządzeniami połączonymi za jego pośrednictwem zgodnie ze specyfikacją techniczną;

k.   tlumaczenie programu aplikacyjnego - oprogramowanie umożliwiające łączenie, współpracę, wymianę informacji pomiędzy aplikacjami dostarczanymi przez nadawców lub dostawców usług a urządzeniami telewizji cyfrowej służącymi do przekazywania cyfrowych sygnałów umożliwiających świadczenie usług telewizyjnych lub radiowych;

l.    interfejs radiowy – tłumaczenie dokumentów interfejsu umożliwiającego połączenie drogą radiową, współpracę i wymianę informacji pomiędzy urządzeniami radiowymi;

m.   tłumaczenie opisu zdolności sieci telekomunikacyjnych do efektywnej współpracy w celu zapewnienia wzajemnego dostępu użytkowników do usług świadczonych w tych sieciach;

n.   tłumaczenie kalkulacji kosztów – wyliczanie telekomunikacyjne kosztów związanych ze świadczeniem usług, odrębnie dla każdej z usług, dla której przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić kalkulację kosztów, zgodnie z zatwierdzonym na dany rok obrotowy przez Prezesa URTiP opisem kalkulacji kosztów;

o.     kolokacja – tłumaczenie zasad  udostępniania fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej;

p.   kompatybilność elektromagnetyczna – tłumaczenie opisu zdolności aparatury do zadowalającego działania w określonym środowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania do tego środowiska niedopuszczalnych zaburzeń elektromagnetycznych;

q.   tłumaczenia komunikatów  i informacji  między użytkownikami za pośrednictwem publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych; transmisji radiowych i telewizyjnych transmitowanych poprzez sieć telekomunikacyjną,

r.   połączenie sieci – tłumaczenia opisów połączeń publicznych sieci telekomunikacyjnych użytkowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych,

s.    tłumaczenie zasad świadczenia usług telekomunikacyjnych,  tłumaczenie opisu publicznej sieci telefonicznej wykorzystywanej do świadczenia publicznie dostępnych usług telefonicznych, zapewniającej łączność głosową między zakończeniami sieci, a także inne formy łączności, w szczególności przesyłanie faksów i danych;     tłumaczenie opisu  publicznej sieci telekomunikacyjnej - sieć telekomunikacyjna wykorzystywana głównie do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;


  
Obszary tematyczne:

 

Tłumaczenia opisów sieci telekomunikacyjnych  dotyczące systemów transmisyjnych oraz urządzeń komutacyjnych i przekierowujących, umożliwiających nadawanie, odbiór i transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną;  tłumaczenia opisu służb radiokomunikacyjnych - nadawanie, przesyłanie lub odbiór fal radiowych dla wypełnienia zadań określonych dla danej służby w międzynarodowych przepisach radiokomunikacyjnych; służba radiokomunikacyjna amatorska; tłumaczenia badań technicznych oraz szkoleń; tłumaczenie opisu stacjonarnej publicznej sieci telefoniczne;  systemu dostępu warunkowego; szkodliwych zaburzeń elektromagnetycznych;  świadczenia usług telekomunikacyjnych; nadawania, odbioru lub transmisję informacji; tlumaczenia dokumentów dotyczących zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego, świadczenia systemów dostępu warunkowego,  świadczenia usług na rynku detalicznym, zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych, wyboru dostawcy usług, zapewnienia prawidłowego przebiegu procedur związanych z uzyskaniem rezerwacji częstotliwości, zasobów orbitalnych lub przydziału numeracji;  publikowania zestawień porównawczych odnoszących się do jakości i cen świadczonych usług telekomunikacyjnych; prowadzenia statystyk i analiz rynku związanych z zapewnieniem dostępu i obowiązkiem świadczenia usługi powszechnej; analizy rynku i wyznaczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego oraz wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych, niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych wzajemnie usług telekomunikacyjnych; sposobów wypełniania wymagań: ; telekomunikacja - Usługi detaliczne w publicznej sieci telefonii ruchomej; telekomunikacyjne usługi dostępu do sieci Internet świadczone użytkownikom końcowym; usługi dostępu do sieci; Usługi konwergentne;  Usługi rozpowszechniania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w celu dostarczania treści radiofonicznych lub telewizyjnych użytkownikom końcowym (nie dotyczy operatorów Sieci TVK); Telefonia IP; Zestawienie z danymi o środkach technicznych i usługach

 

 

a)   zakresie interoperacyjności usług, integralności sieci, postępowań w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz awarii, zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej i ochrony danych w sieci,

b)  dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej;

 procedur rozstrzygania sporów;

 postępowania w przypadkach:

a)  zmian treści umowy,

b)  badań interoperacyjności usług świadczonych w połączonych sieciach telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań jakości usług telekomunikacyjnych,

c)  przebudowy połączonych sieci telekomunikacyjnych,

d)  zmian oferty usług telekomunikacyjnych,

e)  zmian numeracji;

 

Tłumaczenie dokumentów podlegających kompetencji następujących urzędów:

 

  1)   Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU);

  2)   Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT);

  3)   Europejski Komitet do spraw Normalizacji Elektrotechniki (CENELEC);

  4)   Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczną (IEC);

  5)   Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI).Subkategorie:

Tłumacze języka angielskiego – telekomunikacja - TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze języka włoskiego – TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze języka francuskiego – TAK
Tłumacze języka czeskiego – TAK
Tłumacze języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze języka greckiego - TAK
Tłumacze języka tureckiego – TAK
Tłumacze języka duńskiego - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze NOT - TAK
Tłumacz inżynier elektronik, energetyk - TAK
Tłumacz informatyk - TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAKInformacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenie.telekomunikacyjne.tlumacze.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia techniczne i prawne - telekomunikacyjne - angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz 
Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE