Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenia urzędowe

Kategoria: Tłumaczenia urzędowe
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.Firma wykonuje wszelkiego rodzaju tłumaczenia urzędowe, w tym tlumaczenia spraw wizowych, paszportowych, komunkacyjnych, wnioskowych, konsularnych, pracowniczych, repatriacyjnych itp.


Obszary zadaniowe:

Tłumaczenie aktu ślubu, małżeństwa - TAK
Tłumaczenie aktu urodzenia - TAK
Tłumaczenie zgonu - TAK
Tłumaczenie dowodu rejestracyjnego - TAK
Tlumaczenie dowodu osobistego - TAK
Tlumaczenie wniosków urzędowych - TAK
Tłumaczenie podania o wydanie zaświadczenia - TAK
Tłumaczenia dokumentów eksportowych, importowych, celnych - TAK
Tłumaczenie dla Urzędu Stanu Cywilnego - TAK
Tłumaczenie dla Urzędu Komunikacji - TAK


Zestawienie rodzajowe tłumaczonych dokumentów:

Tłumaczenie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego Tłumaczenie zestawienia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, udzielana osobom fizycznym, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona Tłumaczenie zaświadczenia o dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka Tłumaczenie oświadczenia o przyznaniu zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego Tłumaczenie odpisu potwierdzenia otrzymania zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego Tłumaczenie odpisu z zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka Dokonywanie zgłoszenia o zamiarze wykonywania robót budowlanych Dokonywanie zgłoszenia o zamiarze zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego części Tłumaczenie urzędowe ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie Kierowanie dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zagrożonej uzależnieniem lub zaburzeniami zachowania do specjalnych placówek szkolnych Tłumaczenie skierowania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, niesłyszącej, słabo słyszacej i słabo widzącej do specjalnych placówek szkolnych Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin. Koncesje na wydobywanie kopalin. Kontrolne sprawdzenie kwalifikacji na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Policji Nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca Nadawanie nazw ulicom, placom i innym obiektom Tłumaczenie zaświadczenia o nadaniu uprawnień diagnosty Tłumaczenie umowy najmu komunalnego lokalu uzytkowego w konkursie. Najem komunalnego lokalu użytkowego poza konkursem Tłumaczenie urzędowe wyniku przetargu na zajęcie komunalnego lokalu użytkowego. Najem lokalu mieszkalnego Najem lokalu socjalnego Najem lokalu zamiennego Obligatoryjna wymiana uprawnień do kierowania pojazdem Obniżka naliczonego czynszu dla najemców o niskich dochodach Oddanie jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd Odszkodowania za drogi publiczne przejęte w wyniku podziału nieruchomości- I etap-rokowania Odszkodowania za drogi publiczne przejęte w wyniku podziału nieruchomości- II etap-postępowanie administracyjne Tłumaczenie zaświadczenia o odszkodowaniu za nieruchomości przejęte tzw. Dekretem Warszawskim Odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego Opłata targowa Oznaczanie numerami porzadkowymi nieruchomości Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego Podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne i leśne Podział nieruchomości zgodnie z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi lub z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego Tłumaczenie analizy należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP oraz członkom ich rodzin Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej Przyjęcie bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznych - złóż kopalin, hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego Tłumaczenie oświadczenia o zmianie imienia dziecka Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Tłumaczenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Tłumaczenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Przyjmowanie oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką (likwidacja przedsiębiorstwa). Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia. Przyjmowanie zgłoszenia projektu prac geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi Tłumaczenia urzędowe wniosków o przyłączenie nieruchomości do nieruchomości sąsiedniej w trybie bezprzetargowym Tłumaczenie wniosku o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem Przyznanie dodatku mieszkaniowego Tłumaczenie przysiegłe wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem Przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Tłumaczenie zaświadczenia o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego Przyznanie zasiłku rodzinnego Tłumaczenie przysiegłe regulacji tytułu prawnego do komunalnego lokalu mieszkalnego Rejestracja czasowa na wniosek właściciela pojazdu Tłumaczenie rejestracja pojazdu - wydanie tablic indywidualnych Rejestracja pojazdu marki SAM Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w Polsce Rejestracja pojazdu sprowadzonego indywidualnie z zagranicy Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy przez przedsiębiorcę prowadzacego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami. Rejestracja pojazdu w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem Rejestracja pojazdu zabytkowego Rejestracja pojazdu, który był zarejestrowany w Polsce Rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb Rejestracja zdarzenia z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane Tłumaczenie rejestracji zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej Tłumaczenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców Tłumaczenie reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców i spisie osób uprawnionych do udziału w referendum Rozgraniczenie nieruchomości. Tłumaczenie projektów organizacji ruchu i zatwierdzenie organizacji ruchu Tłumaczenie skarg i wniosków obywateli Tlumaczenie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych Tłumaczenie wniosków pracodawców o zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową zatrudnionego repatrianta Tłumaczenie wniosków repatriantów o przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego Tłumaczenie wniosków repatriantów o zwrot części kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych Tłumaczenia wniosków udostępnienie za życia stałego miejsca grzebalnego na Cmentarzu Wojskowym oraz na pozostałych cmentarzach komunalnych w kwaterach wydzielonych dla potrzeb m. st. Warszawy. Tłumaczenia wniosków w sprawach odstępstw od warunków technicznych Tłumaczenie wniosków w sprawie pochowania na cmentarzu wojskowym oraz na pozostałych cmentarzach komunalnych w alejach zasłużonych i kwaterach wydzielonych dla potrzeb miasta stołecznego Warszawy Tlumaczenie wniosków w sprawie wydzielania kwater i miejsc gestorskich na cmentarzach komunalnych Rozpatrywanie zgłoszenia pasażera na działalność prowadzoną przez taksówkarzy Składanie ofert i uzyskiwanie informacji z internetowego serwisu ofert zamian lokali między stronami Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Tłumaczenie przysiegłe sprostosowanieaumowy sprzedaży lokalu komunalnego Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego Sprzedaż lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców. Sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargowej Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu Tłumaczenie przysiegłe uchylenia czynności materialno-technicznej wymeldowania Uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania Udostępnianie danych objętych rejestrem cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majatkowym dla potrzeb szacowania nieruchomości. Tłumaczenie przysiegle oswiadczenia o udostępnianiu danych ze zbiorów meldunkowych Udostępnianie informacji publicznej na wniosek Udzielanie informacji o gruntach, budynkach i lokalach zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków Udzielanie informacji o środowisku osobom lub podmiotom wnioskującym o wydanie takiej informacji. Tłumaczenia urzedowe wnioskow o udzielanie porad i pomocy konsumentom Ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe Ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych Ustalenie/określenie/korekta zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych Ustanowienie służebności gruntowej Utrata lub zniszczenie tablic/y rejestracyjnej/ych (przerejestrowanie pojazdu na nowe numery rejestracyjne, wydanie wtórnika tablic/y rejestracyjnej/ych) Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Uzupełnienie aktu stanu cywilnego Użyczenie gruntu Tlumaczenie wnioseku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej/ wznowieniu działalności gospodarczej Wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej i ich zwiazków oraz uczniowskich klubów sportowych. Wpis do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej i ich związków posiadajacych rejestrację sądową Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych działających na terenie m. st. Warszawy, których organem prowadzącym nie jest m. st. Warszawa Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej i ich związków oraz uczniowskich klubów sportowych:
- statutu,
- zarządu,komisji rewizyjnej
- adresu siedziby. Wpisanie do rejestru wyborców Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg Wpisywanie i wykreślanie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego Wydanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów. Wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego Wydanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej Wydanie decyzji w sprawie nadania/nabicia cech identyfikacyjnych dla pojazdu zarejestrowanego Wydanie decyzji w sprawie wykonania i umieszczenia tabliczki znamionowej zastępczej Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy Wydanie dowodu osobistego w razie jego utraty Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu nadania/nabicia cech identyfikacyjnych dla pojazdu zarejestrowanego Wydanie dowodu rejestracyjnego z powodu wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym Tlumaczenie poświadczenia wydania dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany rodzaju pojazdu Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego w związku ze zmianą adresu Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia Wydanie pozwolenia przez prezydenta m. st. Warszawy (starostę) na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa w celu ich pochowania na cmentarzu w Warszawie. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego Wydanie wtórnika karty pojazdu Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej lub wydanie znaków legalizacyjnych w przypadku ich zniszczenia lub utraty Wydanie wyciągu z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej i ich związków oraz uczniowskich klubów sportowych Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej Wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiazanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego, którego dopuszczalna szerokość lub długość zostały przekroczone. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na prawach wyłączności (np. ogródki gastronomiczne, targowiska, autokomisy, składowanie materiałów) Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu prowadzenia handlu obwoźnego Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją w wypadkach losowych Wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacyjnym. Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy Wydawanie decyzji ustalających linię brzegu dla wód śródlądowych nie będących wodami granicznymi oraz śródlądowymi drogami wodnymi Wydawanie decyzji ustanawiających strefy ochronne ujęć wody obejmujące teren ochrony bezpośredniej. Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej od osób fizycznych Wydawanie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej, od opłaty skarbowej od osób prawnych Wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi Wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, uwzględniające wg potrzeby: zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów. Wydawanie decyzji zatwierdzającej statut spółki wodnej Wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi. Wydawanie decyzji zmieniających decyzję o pozwoleniu na budowę Tłumaczenie wniosku o wydawanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Tłumaczenie pozwolenia na wydawanie dziennika budowy Tłumaczenie pozwolenia na wydawanie kart łowiectwa podwodnego Tlumaczenie wniosku o wydanie kart wędkarskich Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy Wydawanie pisemnej interpretacji w indywidualnych sprawach, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydawanie pozwolenia do kierowania tramwajem Wydawanie pozwolenia na emitowanie gazów lub pyłów do powietrza. Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające wg potrzeby: zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów. Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na:
- odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
- piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
- korzystanie z wód do celów energetycznych,
- korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,
- wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
- regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód i mających wpływ na warunki przepływu wody,
- długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
- piętrzenie wody podziemnej. Wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na:
A.wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
B. wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,
C. rolnicze wykorzystanie ścieków WYDAWANIE POZWOLEŃ NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH WYDAWANIE POZWOLEŃ NA PROWADZENIE POSZUKIWAŃ UKRYTYCH LUB PORZUCONYCH ZABYTKÓW RUCHOMYCH WYDAWANIE POZWOLEŃ NA PROWADZENIE: PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH, BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ TRWAŁE PRZENIESIENIE ZABYTKU RUCHOMEGO Z NARUSZENIEM USTALONEGO TRADYCJĄ WYSTROJU WNĘTRZA, W KTÓRYM ZABYTEK TEN SIĘ ZNAJDUJE, A TAKŻE INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU RUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW WYDAWANIE POZWOLEŃ NA PROWADZENIE: PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH, ROBÓT BUDOWLANYCH, BADAŃ KONSERWATORSKICH I ARCHITEKTONICZNYCH, A TAKŻE INNYCH DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU NIERUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW Wydawanie prawa jazdy po raz pierwszy Wydawanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wydawanie wtórnika pozwolenia do kierowania tramwajem Wydawanie wtórnika prawa jazdy Wydawanie wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków Wydawanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe osób lub rzeczy na potrzeby własne Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia Wydawanie zaświadczenia w sprawach podatkowych Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH WARTOŚCI KOLEKCJONERSKIE PRZEDMIOTU/POJAZDU Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w celu zaliczenia do pracowniczego stażu pracy. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności lub akt dowodów osobistych Wydawanie zezwolenia na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, oraz na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, uwzględniające wg potrzeby zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Wydawanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze m. st. Warszawy Wydawanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć Wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży Wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży Wydawanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych Wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie opłat za usunięcie drzew i krzewów WYDWANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI WPISANEJ DO REJESTRU ZABYTKÓW Wykreślenie hipoteki zwykłej i kaucyjnej z księgi wieczystej urządzonej dla lokalu Wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej i ich związków oraz uczniowskich klubów sportowych Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące Wymiana dowodu osobistego Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na wpisy Wymiana prawa jazdy w celu uzyskania wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego. Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym Wyrażanie zgody na podnajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie komunalnego lokalu mieszkalnego Wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów Wyrejestrowanie pojazdu Tłumaczenie dla urzedu oświadczenia o zameldowaniu cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące cudzoziemca, obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członka jego rodziny niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE Zameldowanie w drodze decyzji administracji Zamiana komunalnego lokalu mieszkalnego między stronami Zamiana lokalu mieszkalnego Zaszeregowanie i ewidencja pól biwakowych Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi Zawarcie umowy w celu prowadzenia handlu obwoźnego Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia Zawiadomienie o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego Zawiadomienie o zbyciu, nabyciu pojazdu. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym Zawiadomienie o zmianie składu zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, adresu jej siedziby oraz statutu stowarzyszenia Zawieranie, dokonywanie zmian lub rozwiązywanie umów najmu/dzierżawy/użyczenia gruntów/zgody na czasowe zajęcie gruntów Zezwolenie na wykreslenie hipoteki Zgłoszenie Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego Zgłoszenie urodzenia dziecka Zgłoszenie wpisu do ewidencji instruktorów nauki jazdy Zgłoszenie zgonu Zgłoszenie zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków Zmiana imienia Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Zmiana nazwiska Zmiana terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Zmiana wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Zwrot dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. Zwrot zatrzymanego do roku prawa jazdy Zwrot zatrzymanego na okres przekraczający jeden rok prawa jazdy/pozwolenia, przywrócenie uprawnienia po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji Zwroty wywłaszczonych nieruchomości

Subkategorie:

Tłumacze języka angielskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze języka włoskiego – TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze języka francuskiego – TAK
Tłumacze języka czeskiego – TAK
Tłumacze języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze języka greckiego - TAK
Tłumacze języka tureckiego – TAK
Tłumacze języka duńskiego - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tlumacze spaw urzedowych - TAK
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze przysiegli Warszawa - TAK
Tlumacz na miejscu - TAK
Tłumaczenie dla Urzędu - TAK
Tlumacz z pieczątką - TAK
Tłumacz sądowy - TAK
Tłumacz urzędowy - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAK

Przykładowa lista o urzędów, dla których wykonywane są tłumaczenia urzędowe:

Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Komunikacji, Architektury i Budownictwa;
Budżetowo-Księgowy, Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Funduszy Europejskich, Informatyki, Inwestycji, Kadr, Kultury, Nieruchomości, Obsługi Mieszkańców,  Obsługi Rady,  Ochrony Środowiska,  Organizacyjny,  Oświaty i Wychowania, Prawny, Sportu i Rekreacji, Spraw Społecznych i Zdrowia, Zamówień Publicznych, Zarządzania Strategicznego,  Zasobów Lokalowych

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow

Ministerstwo Finansow

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Ministerstwo Infrastruktury
Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Sanitarny
Inspekcja Weterynaryjna
Główny Inspektorat Weterynarii
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Komenda Główna Państwowej Straży

Komenda Główna Policji

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Główny Urząd Miar ul. Elektoralna 2

Główny Urząd Statystyczny

Komenda Główna Straży Granicznej
Transportowy Dozór Techniczny

Urząd Dozoru Technicznego

Wyższy Urząd Górniczy
Rządowe Centrum Legislacji
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencja Wywiadu
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Urząd Transportu Kolejowego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Komisja Nadzoru Finansowego
Naczelna Dyrekcja Archiwow Państwowych
Państwowa Agencja Atomistyki
Polska Organizacja Turystyczna
Polski Komitet Normalizacyjny
Polskie Centrum Akredytacji
Urząd d/s Kombatantow i Osob Represjonowanych
Urząd do Spraw Cudzoziemcow
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentow
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Regulacji Energetyki
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Urząd Zamowień Publicznych
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułow
Biuro do Spraw Substancji i Preparatow Chemicznych

Informacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenie.urzedowe.tlumaczeniaprzysiegle.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia przysiegle urzędowe angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz  Wydział Komunikacji Urząd Stanu Cywilnego Wydział Spraw PaszportowychFundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE