Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

TŁUMACZENIA WNIOSKI WARSZAWA

Kategoria: TŁUMACZENIA WNIOSKI WARSZAWA
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

BAs wykonoje wszelkiego rodzaju tłumaczenia pism urzedowych, w tym wniosków, podań zgłoszeń, zawiadomień, oświadczeń itp. Krótjkie terminy realizacji tłumaczeń.

Wysoka jakość i konkrencyjne ceny.Podstawowe kategorie:

Tłumaczenie wniosków języka angielskiego – TAK
Tłumaczenie wniosków języka niemieckiego – TAK
Tłumaczenie wniosków języka rosyjskiego – TAK
Tłumaczenie wniosków języka niemieckiego – TAK
Tłumaczenie wniosków języka hiszpańskiego – TAK
Tłumaczenie wniosków języka włoskiego – TAK
Tłumaczenie wniosków języka niderlandzkiego – TAK
Tlumaczenie wniosków języka francuskiego – TAK
Tłumaczenie wniosków języka czeskiego – TAK
Tłumaczenie wnioskówi języka szwedzkiego _ TAK
Tłumaczenie wniosków języka greckiego - TAK
Tlumaczenie wniosków języka tureckiego – TAK
Tłumaczenie wniosków języka duńskiego - TAK
Tłumaczenie wniosków języka łacińskiego - NIE
Tłumaczenia wniosków innych języków europejskich – TAK
Tłumaczenia wniosków języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacz przysiegły na
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tlumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK


 


Przykładowe rodzaje dokumentów:

Tłumaczenie wniosku o bezprzetargowe nabycie nieruchomości; Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego; Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie przez cudzoziemca;  Wniosek o zezwolenie na wyłącznie gruntu z produkcji rolniczej; Zgłoszenie robót budowlanych; Wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę; Wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę; Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; Wniosek o przekazanie; Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych; Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków; Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę; Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; Wniosek o przekazanie; Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych; Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie ścieków; Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę; Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokalu; Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiekt budowlanego z ustaleniami planu miejscowego; Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy; Oświadczenie o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy; Zamówienie wykonania wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego; Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji nieruchomości; Oświadczenie kierownika o zakończeniu budowy; Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego; Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych; Zgłoszenie budowy/robót budowlanych; Umowa o roboty budowlane; Tlumaczenie wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej; Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego; Zawiadomienie o oddaniu obiektu budowlanego do użytku; Zgłoszenie zamiaru wybudowania ogrodzenia; Oświadczenie o wyrażeniu zgody na bycie inwestorem budowy budynku; Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę; Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych; Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - lokalizacji inwestycji celu publicznego; Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy; Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę; Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na budowę ogrodzenia; Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; Wniosek o przyjęcie zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę; Tłumaczenia wniosków o pozwolenie na rozbiórkę; Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych; Oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości; Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego; Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby; Tłumaczenia wniosków o zezwolenie na zajęcie odcinka pasa drogowego; Oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki z rozpoczętą budową; Protokół przekazania terenu i placu budowy; Kosztorys budowlany; Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego; Umowa stała o wykonanie robót remontowych i konserwacji; Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia; Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie częściowego wykonawstwa; Umowa o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa; Umowa z kierownikiem budowy; Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej; Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych; Wzór ewidencji obiektów budowlanych; Listra kontrolna BHP na budowie; Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego; Wniosek o uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych; Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę; Tłumaczenie wniosku o wpis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (opinia urbanistyczna); Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę (zmiana inwestora); Wniosek o pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej; Tlumaczenie wniosku w sprawie zgłoszenia zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót związanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg; Oświadczenie o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową, robotami budowlanymi, rozbiórką; Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami związanymi z budową, robotami budowlanymi, rozbiórkę; Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany; Wniosek o zawarcie umowy partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego; Oświadczenie o rozliczeniu kwoty partycypacji z następcą partycypującego; Karta działki; Oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót budowlanych); Oświadczenie inwestora o zawiadomieniu instytucji; Zawiadomienie o zmianie na budowie; Wniosek o dokonanie odbioru instalacji centralnego ogrzewania gazowego

Wnioski obywateli; wnioski o dofinansowanie z Unii Europejskiej; wnioski o wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych; wnioski pracodawców o zwrot części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową zatrudnionego repatrianta; wnioski repatriantów o przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego; wnioski repatriantów o zwrot części kosztów poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych; wnioski o udostępnienie za życia stałego miejsca grzebalnego na cmentarzach; wnioski w sprawach odstępstw od warunków technicznych;Inne rodzaje dokumentów:


Tłumaczenia przysięgłe - akty ślubu – TAK
Tłumaczenia przysięgłe - akty urodzenia - TAK
Tłumaczenia przysięgłe - protokoły - TAK
Tłumaczenia przysięgłe - umowy – TAK
Tłumaczenia przysięgłe - certyfikaty – TAK
Tłumaczenia przysięgłe - prospekty emisyjne – TAK
Tłumaczenia przysięgłe - dyplomy – TAK
Tłumaczenia przysięgłe - sprawozdania finansowe - TAK
Tłumaczenia przysięgłe - dokumenty wizowe – TAK
Tłumaczenia przysięgłe - zaświadczenia – TAK
Tłumaczenia przysięgłe - akty notarialne - TAK
Tłumaczenia przysięgłe - zezwolenia – TAK
Tłumaczenia przysiegle - dokumenty medyczne - TAK
Tłumaczenia przysięgłe - dokumenty wyjazdowe - TAK
Tlumaczenia przysięgłe - dokumenty marketingowe – TAK
Tlumaczenia przysięgłe - dokumenty urzędowe - TAK
Tlumaczenia przysięgle - dokumenty samochodowe – TAK
Tłumaczenia przysiegle - dokumenty techniczne - TAK
Tłumaczenia przysięgłe - dokumenty finansowe - TAK
Tlumaczenia przysięgle - inne rodzaje dokumentów - TAK

 

Subkategorie:

Tłumaczenia przysięgłe – TAK

Tłumacze przysięgli języka angielskiego – TAK
Tłumacze przysięgli języka niemieckiego – TAK
Tłumacze przysięgli języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze przysięgli języka niemieckiego – TAK
Tłumacze przysięgli języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze przysięgli języka włoskiego – TAK
Tłumacze przysięgli języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze przysięgli języka francuskiego – TAK
Tłumacze przysięgli języka czeskiego – TAK
Tłumacze przysięgli języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze przysięgli języka greckiego - TAK
Tłumacze przysięgli języka tureckiego – TAK
Tłumacze przysięgli języka duńskiego - TAK
Tłumacze przysięgli języka łacińskiego - NIE
Tłumacze przysięgli innych języków europejskich – TAK
Tłumacze przysięgli języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Przysiegli urzędowe - TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK

Informacje szczegółowe
e-mail:
bas@bas.pl
http://www.bas.pl
wnioski.tlumaczeniaprzysiegle.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia specjalistyczne i urzędowe angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska


Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz 

 Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE