Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenia wniosków

Kategoria: Tłumaczenia wniosków
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.
Podstawowe kategorie:

Tłumaczenia wniosków język angielski – TAK
Tłumaczenia wniosków język niemiecki – TAK
Tłumaczenia wniosków język rosyjski – TAK
Tłumaczenia wniosków język niemiecki – TAK
Tłumaczenia wniosków język hiszpański – TAK
Tłumaczenia wniosków język włoski – TAK
Tłumaczenia wniosków język niderlandzki – TAK
Tłumaczenia wniosków język francuski – TAK
Tłumaczenia wniosków język czeski – TAK
Tłumaczenia wniosków język szwedzki - TAK
Tłumaczenia wniosków język greckiego - TAK
Tłumaczenia wniosków język turecki – TAK
Tłumaczenia wniosków język duński - TAK
Tłumaczenia wniosków język łaciński - NIE
Tłumaczenia wniosków innych języków europejskich – TAK
Tłumaczenia wniosków języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenia dokumentacji technicznych – TAK
Tłumaczenia aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenia techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAKInne rodzaje dokumentów:

Tłumaczenia wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej;
Tłumaczenia wniosków kredytowych; Tłumaczenie wniosków wizowych; Tłumaczenie wniosków w sprawach odstępstw od warunków technicznych; Tłumaczenia wniosków paszportowych; Tłumaczenia wniosków o pożyczkę; Tłumaczenia wniosków rejestrowych; Tlumaczenia wnioskow unijnych; Tłumaczenia wniosków urzędowych; Tlumaczenia wnioskow sądowych; Tlumaczenia wnioskow importowych; tłumaczenia wniosków eksportowych; Tlumaczenia wnioskow o ekstradycję; Tłumaczenie wniosku o wydanie rzeczy; Tlumaczenia wnioskow o uznanie roszczeń; Tłumaczenia wniosków celnych; Tłumaczenia wniosków służbowych; Tłumaczenia wniosków prawnych; Tłumaczenia wniosków dowodowych; tłumaczenia wniosków o wszczęcie postępowania upadłościowego; tłumaczenia wniosków ugodowych; tłumaczenia wniosków branzowych; tlumaczenia wniosków unijnych; tłumaczenia wniosków depozytowych; tlumaczenie wniosków układowych; tłumaczenia wniosków bankowych; tłumaczenia wniosków pozyczkowych; łumaczenia wniosków celnych; Tłumaczenia wniosków komunikacyjnych; Tłumaczenia wniosków ubezpieczeniowych; Tłumaczenia wniosków o przyjęcie do szkoły, Tłumaczenie wniosków urlopowych; Tłumaczenia wniosków wyjazdowych itp


Subkategorie:

Tłumaczenia przysięgłe z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, włoskiego, hiszpańsiego   - akty ślubu – TAK
Tłumaczenia przysięgłe - akty urodzenia - TAK
Tłumaczenia przysięgłe - protokoły - TAK
Tłumaczenia przysięgłe - umowy – TAK
Tłumaczenia przysięgłe - certyfikaty – TAK
Tłumaczenia przysięgłe - prospekty emisyjne – TAK
Tłumaczenia przysięgłe - dyplomy – TAK
Tłumaczenia przysięgłe - sprawozdania finansowe - TAK
Tłumaczenia przysięgłe - dokumenty wizowe – TAK
Tłumaczenia przysięgłe - zaświadczenia – TAK
Tłumaczenia przysięgłe - akty notarialne - TAK
Tłumaczenie przysięgłe - zezwolenia – TAK
Tłumaczenia przysięgłe - dokumenty medyczne - TAK
Tłumaczenia przysięgłe - dokumenty wyjazdowe - TAK
Tłumaczenia przysięgłe - dokumenty marketingowe – TAK
Tłumaczenia przysięgłe - dokumenty urzędowe - TAK
Tłumaczenia przysięgłe - dokumenty samochodowe – TAK
Tlumaczenia przysięgłe - dokumenty techniczne - TAK
Tłumaczenia przysięgłe - dokumenty finansowe - TAK
Tlumaczenie przysięgle - inne rodzaje dokumentów - TAK


Inne obszary zadaniowe:

 

Tłumaczenie deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego; likwidacji działalności gospodarczej; odwołania od decyzji Prezydenta Miasta orzekającej wymeldowanie skarżącego z pobytu stałego; tlumaczenia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.; Tłumaczenie przysięgłe wnioseku o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji; tlumaczenia przysięgle wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy; świadczenia celnego; Wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego; Wniosku o sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej; tlumaczenie przysiegle wniosku o uzupełnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; Wniosku o wstrzymanie wykonalności decyzji; Zgłoszenia zmiany w ewidencji działalności gospodarczej; tłumaczenia zgłoszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych; Zgłoszenia towaru do oceny jakości handlowej; Zgłoszenia działalności gospodarczej; Zawieszenia działalności gospodarczej; Odwołania pełnomocnictwa; pełnomocnictwa ogólnego; tłumaczenie poinformowania dłużnika o przekazaniu wierzytelności; pisma zaskarżające orzeczenie sądowe; Wniosku o wydanie duplikatu dokumentu z Ewidencji Działalności Gospodarczej; tłumaczenia wniosków o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej; wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej; wniosku o wydanie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego; Tlumaczenia wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; tłumaczenia wniosków o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych; wniosku o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału nieruchomości; wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego; wniosku o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu; wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego zabranego przez policję; wniosku o wydanie duplikatu dowodu rejestracyjnego; tłumaczenie wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną; wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób; Zgłoszenia sprzedaży pojazdu; tlumaczenie wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką; wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką; tlumaczenie przysiegle  wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego; wniosku o przyznanie wyprawki szkolnej; tłumaczenie przysięgłe wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności; wniosku o aktualny wpis z planu zagospodarowania przestrzennego; tlumaczenia wniosków o ustalenie warunków zabudowy; przysięgłe tlumaczenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; wniosku o pozwolenie na budowę; wniosku o uzgodnienie na wykonanie przyłącza elektrycznego przez drogę gminną; wniosku o uzgodnienie na wykonanie przyłącza wodociągowego przez drogę gminną; wniosku o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej; tlumaczenia przysiegle  wniosków o lokalizację urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; wniosku o wydanie decyzji na wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej; tlumaczenie zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad dwa miesiące; wniosków o wybudowanie chodnika i wyznaczenie przejść dla pieszych; wniosku o wycięcie drzewa; wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej; wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych; tłumaczenia wniosków o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu odbywającej się imprezy na otwartym powietrzu; wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego; tłumaczenia przysięle wniosków o rejestrację pojazdu; wniosku o nabycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym; tłumaczenie przysiegłe wniosku o paszpor; podania - kwestionariusza paszportowego; wnioseku o umorzenie podatku VAT; Wniosku o udzielenie bonifikaty od opłat rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe; wniosku o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości; wniosku o nabyciu lokalu; tlumaczenia  wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; tłumaczene podania o wydanie postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego działki; tlumaczenia prośby o stwierdzenie uprawnień do zajmowanego lokalu mieszkalnego; zgłoszenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków; zgłoszenia zmian do operatu ewidencji gruntów; wniosku o zaopiniowanie pod względem planistycznym i architektonicznym ogródka/tarasu; wniosku o wykup lokalu mieszkalnego;  tlumaczenie korekty wymiaru podatku od nieruchomości; odwołania o decyzji; wniosku o zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu; wniosku o informację w sprawie zgodności z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta; tlumazcenie przysiegłe  zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części; tlumaczenie odwołania od decyzji; Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu; wniosku o zezwolenie na lokalizację obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym; wniosków o wydanie zgody na lokalizację /przebudowę zjazdu z drogi publicznej; tlumaczenie przysiegłe   danych o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym; danych o nieruchomościach leśnych; informacji w sprawie podatku leśnego; danych o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym; zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych; tłumaczenie przysięgłe wniosku o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków; wniosku o wydanie zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne; wniosku o ustalenie /anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym; tłumaczenie wniosku o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości; wniosków o wydanie zaświadczenia o spłacie zadłużenia hipotecznego; wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz głównego najemcy; wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego;  wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; tlumaczenia wniosków o wynajem mieszkania komunalnego;  tłumaczenia przysięgle wniosków o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci najemcy; Wniosku o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej; wniosków o cesję dzierżawy gruntu komunalnego; wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych; wniosków o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne; wniosku o refundację kosztów pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych;  tlumaczenie wniosku o organizację robót publicznych; wniosku o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznych użytecznych; porozumienia w sprawie organizacji prac społecznych; wniosku o refundację że środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych; przysięgle tłumaczenia wniosków o zorganizowanie zatrudnienia w ramach prac internetowych; wniosku o zajęcie gruntów komunalnych skarbu państwa nie będących drogą publiczną pod budowę infrastruktury technicznej; wniosków o cesję dzierżawy gruntu komunalnego; wniosku o umorzenie zaległości podatkowej lub o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych; tlumaczenia wniosków o jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne; wniosku o refundację kosztów pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych; tłumaczenie wniosku o organizację robót publicznych; rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego -szkolenia; wniosku o zwrot kosztów ponoszonych na przejazd do miejsca zatrudnienia; tlumaczenie przysiegłe wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla bezrobotnych; wniosku o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej; zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R); standardowego wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej; wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach, formie opodatkowania, zakresie prowadzonej działalności oraz zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości; tłumaczenie oświadczenia w sprawie własności rzeczy ruchomych; wniosku o refundację ze środków funduszu pracy; Wniosku o wymeldowanie;tłumaczenie wniosków o wydanie identyfikatora na wjazd poza znak drogowy zakaz ruchu; tlumaczenie przysiegle  wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów; wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tlumazcenie wniosku o wydanie uprawnienia diagnosty;Informacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenia.wnioskow.tlumacze.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń

Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia wniosków angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE