Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenia z zakresu podatków

Kategoria: Tłumaczenia z zakresu podatków
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.

Przykładowe obszary zadaniowe

Tłumaczenia decyzji  w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku, podatków oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej od osób fizycznych

Tłumaczenia obejmują następującą tematykę:

·     podatki od osób fizycznych

·     podatki od osób prawnych

·     podatki od wartości dodane VAT

·     podatki od darowizny

·     podatki gruntowe

·     podatki leśne

·      podatki korporacyjne

·   podatki od dochodu - stawki podatku:  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:  karta podatkowa; podatek liniowy spadki i darowizny

·     podatki od czynności – działania podatników i organów państwowych , na przykład hipoteka, darowizna, intercyza, sprzedaż, zamiana, pożyczka (czynności cywilnoprawne opodatkowane  opłaty skarbowe,

·     podatki od majątku – majątek osób prawnych lub fizycznych oraz pośrednio dochód uzyskiwany przy wykorzystaniu tych składników majątku, należą tu podatki i opłaty lokalne (na przykład: targowa, miejscowa), podatek rolny, podatek leśny,

·     podatki od obrotu – przychody oraz wydatki na nabycie czy przywóz do kraju: podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, podatek od gier,

·     podatki opłaty i abonamenty – za korzystanie z zasobów środowiska lub infrastruktury, za korzystanie z dróg. Opłaty uzdrowiskowe, drogowe, produktowe, za usunięcie własnego drzewa, za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego.

 Wybrane rodzaje tłumaczeń

Tłumaczenie oświadczenia o ustaleniu/określeniu/korekty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych Tłumaczenie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty skarbowej od osób fizycznych Tlumaczenie decyzji w sprawie umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty podatku oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłaty targowej, od opłaty skarbowej od osób prawnych Tłumaczenia zaświadczeń w sprawach podatkowych Tłumaczenia decyzji o ustaleniu zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych Tłumaczenie dokumentu - ustalenie/określenie/korekta wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych Tłumaczenie decyzji o ustaleniu zobowiązania podatkowego z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych

 

Tłumaczenie wniosku o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności podatku, oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, z opisem źródła należności podatkowej (podatek od nieruchomości, odsetki od zaległości itp.)-Tłumaczenie wnioskowanej formy Ulgi, Tłumaczenie- uzasadnienia wniosku,

Tłumaczenie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez Wnioskodawcę i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 bądź inny ) wraz z ich korektami,
- Tłumaczenie oświadczenia wnioskodawcy o dochodach uzyskiwanych wraz z poświadczeniem o zarobkach z zakładu pracy, odcinkiem ZUS itp ,
- Tłumaczenie oświadczenia wnioskodawcy o posiadanych nieruchomościach wraz z ich wykazem zawierającym adres nieruchomości, powierzchnię, rodzaj naniesień, ,
- Tłumaczenie oświadczenia podatnika o środkach pieniężnych posiadanych na rachunkach w bankach oraz lokatach inwestycyjnych, tzn. wartość posiadanych papierów wartościowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, polis ubezpieczeniowych (itp.) oraz Tłumaczenie deklaracji podatkowej (PIT-38) – Tłumaczenie oświadczenie o posiadanych środkach transportowych, których właścicielem lub leasingobiorcą jest wnioskodawca lub członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, ,
- Tłumaczenie oświadczenia podatnika o ilości osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
- Tłumaczenie oświadczenia podatnika o dochodach osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,  oświadczenie o chorobie, wypadku losowym powodującym utratę zdolności do zarobkowania oraz znaczące straty materialne oraz dokumenty potwierdzające w/w okoliczności.

- Tłumaczenie oświadczenia podatnika o posiadanych nieruchomościach wraz z ich wykazem zawierającym adres naniesień,
- Tlumaczenie oświadczenia wnioskodawcy o posiadanych środkach trwałych zawierające określenie rodzaju środka trwałego, jego wartości wynikającej z ewidencji
- Tlumaczenie oświadczenia wnioskodawcy o środkach pieniężnych posiadanych na rachunkach w bankach oraz lokatach inwestycyjnych,  posiadanych papierów wartościowych, jednostek funduszy inwestycyjnych, polis ubezpieczeniowych (itp.),
- Tłumaczenia wyciągu z bieżącego rachunku bankowego i z rachunków terminowych,
- Tłumaczenie oświadczenia o posiadanych środkach transportowych, których właścicielem lub leasingobiorcą jest wnioskodawca lub członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym,

Tłumaczenie oświadczenia wnioskodawcy o ilości osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
Tłumaczenie oświadczenia wnioskodawcy o dochodach osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
Tlumaczenia- oświadczenia o chorobie, wypadku losowym powodującym utratę zdolności do zarobkowania lub znaczące straty materialne oraz tłumaczenia dokumentów potwierdzających w/w okoliczności.

- Tłumaczenia zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej bądź  o nieotrzymaniu pomocy,
- Tłumaczenia oświadczeń, że podatnik nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej Tłumaczenia wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw

Tłumaczenia zaświadczeń o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.


Tłumaczenie informacji o nieotrzymaniu pomocy; Tlumaczenia informacji o podatkach i opłatach lokalnych; Tłumaczenia przepisów. Ordynacji podatkowej; Tłumaczenia przepisów Ustawy  o podatku rolnym; Ustawa. o podatku leśnym; Tłumaczenie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej; tłumaczenie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Tłumaczenia wszelkich innych dokumentów z zakresu prawa podatkowego


Subkategorie:

Tłumacze języka angielskiego – z zakresu podatków - prawo podatkowe - TAK
Tłumacze języka niemieckiego – z zakresu podatków - prawo podatkowe - TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – z zakresu podatków - prawo podatkowe - TAK
Tłumacze języka niemieckiego – z zakresu podatków - prawo podatkowe - TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – z zakresu podatków - prawo podatkowe - TAK
Tłumacze języka włoskiego – z zakresu podatków - prawo podatkowe - TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – z zakresu podatków - prawo podatkowe - TAK
Tłumacze języka francuskiego – z zakresu podatków - prawo podatkowe - TAK
Tłumacze języka czeskiego – z zakresu podatków - prawo podatkowe - TAK
Tłumacze języka szwedzkiego _ Z ZAKRESU PODATKÓW - PRAWO PODATKOWE - TAK
Tłumacze języka greckiego - z zakresu podatków - prawo podatkowe - TAK
Tłumacze języka tureckiego – z zakresu podatków - prawo podatkowe - TAK
Tłumacze języka duńskiego - z zakresu podatków - prawo podatkowe - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – z zakresu podatków - prawo podatkowe - TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – z zakresu podatków - prawo podatkowe  - TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – z zakresu podatków - prawo podatkowe - TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – z zakresu podatków - prawo podatkowe - TAK
Obsługa Warszawa i okolice – z zakresu podatków - prawo podatkowe - TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia prawa podatkowego - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAKInformacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenia.podatkowe.tlumacze.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia prawa podatkowego, tłumaczenie podatkowe angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE