Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenie budowlane

Kategoria: Tłumaczenie budowlane
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.Kategorie główne:

  Tłumaczenie budowlane - katalogów – TAK

Tłumaczenie budowlane - instrukcji - TAK

Tłumaczenie budowlane - projektów - TAK

Tłumaczenie budowlane – planów inwestycyjnych - TAK

Tłumaczenie budowlane - regulaminów - TAK

Tłumaczenie budowlane – materiałów szkoleniowych - TAK

Tłumaczenia budowlane - opinii rzeczoznawców - TAK

Tłumaczenia budowlane - zaświadczeń - TAK

Tłumaczenia budowlane – dokumentacji rozwojowej - TAK

Tłumaczenie budowlane – pozwoleń, zezwoleń, akceptacji - TAK

Tłumaczenia budowlane - dokumentów rejestracyjnych - TAK

Tłumaczenia budowlane – wpisów do ewidencji - TAK

Tłumaczenie budowlane – list produktów i materiałów – TAK

Tłumaczenie budowlane – analiz wykonalności - TAKTłumacz budowlany - inzynier, konstruktor, technik, rzeczoznawca budowlany. Tłumacze budowlani NOT techniczni dyplomowani. Tlumaczenia przysięgłe budowlane, tlumacz budowlaniec, geodeta, inspektor nadzoru budowlanego. Tłumacze przysięgli budowlani różnych języków, w tym z angielskiego na polski i z polskiego na angielski na miejscu. Tlumaczenie przysiegle z zakresu budownictwa pisemne i ustne. Tłumaczenia budowlane z poświadczeniem. Tłumaczenia budowlane nawet w dniu zlecenia.Wybrane obszary tłumaczeń:

Tłumaczenia ekspertyz budowlanych, operatów, dokumentacje inwestycji, projektów budowlanych, deweloperskich, projekty i harmonogramy, raporty, analizy opłacalności inwestycji, raportów z realizacji etapów budowy, wykonania projektu budowlanego, spisu materiałów i produktów przeznaczonych dla budownictwa, projekty biur architektonicznych, pozwoleń na budowę, opisów inwestycji, centrów handlowych, centrów biznesowych, osiedli i budynków apartamentowych, hoteli, szpitali, rozbudowy, przebudowy dróg, autostrad, linii kolejowych, instalacji, wyposażenia, planów realizacji prac wykonawczych od stanu surowego po wykończenie, przekazanie do eksploatacji, tłumaczenia dokumentacji powykonawczych, katalogów, budżetów, sprawozdań z nadzoru i kontroli postępu prac i ich zgodności z projektami inwestycji, przy projektach budowlanych, opisów stanu budynków biurowych, planów rozbudowy, modernizacji, przebudowy, spisów zmian instalacji, plany adaptacji powierzchni, warunków technicznych i architektonicznych budowy centrum handlowego, centrów handlowych wraz ze spisem prac wykonywanych inwestora, wynajmującego, najemcy, domu jednorodzinnego z wyposażeniem, wykończeniem, specyfikacji technicznej instalacji wentylacji, klimatyzacji, rozwiązań infrastrukturalnych, dziennika budowy, ogrzewania w budowanym obiekcie z opisami szczegółowymi rozwiązań dla pomieszczeń szpitalnych, biurowych, szkoleniowych, mieszkalnych, biurowo usługowych, zabudowy mieszkaniowej, koncepcji technologicznej budowy magazynu, hali produkcyjnej, budynku hurtowni, dróg dojazdowych, ścieżek komunikacyjnych, chodników,  wkomponowania w infrastrukturę, tłumaczenie ekspertyzy budowlanej wykonania izolacji termicznych budynku, wymagań ogólnych orurowania budynku, armatury, akcesoriów, systemu ochrony przed zamarzaniem gzymsu, scenariusza pożarowego dla obiektu, badań, analiz, ofert z branży budowlanej, projektowania rur z włókien szklanych, badania komponentów do stabilizacji gruntów, instrukcji przygotowania fundamentów dla słupowych żurawi obrotowych, opracowania oferowanych produktów, operatu budowlanego, dokumentacji dewelopera, rozwiązań producenta blachodachówki, katalogu firmy produkującej pokrycia dachowe ze szczegółową ofertą firmy, opisami proponowanych rozwiązań systemów dachowych, opisów konstrukcji, materiałów oraz pokryć, projektów wdrożeniowych, zasad BHP, dokumentacji inspektora nadzoru budowlanego, inwestycyjnego, organizacji placu budowy, wykazów materiałów budowlanych, rozplanowania prac, małej architektury, terenów zielonych itp. Kosztorys – Tłumaczenia kosztorysów i  różnych dokumentów związanych z robotami budowlanymi:  roboty budowlane - zamówienia publiczne ; tlumaczenia dokumentów przetargowych i umów na roboty budowlane: Ogólne Wytyczne do przygotowania dokumentów przetargowych i oferty na roboty budowlane; Tłumaczenie wytycznych do przygotowania umów na roboty budowlane; tłumaczenie opracowania części umowy określających przedmiot zamówienia; tłumaczenia – wzorcowe dokumenty przetargowe: tłumaczenia wytycznych dla wykonawców do sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia; Tłumaczenia ofert wraz z formularzami; tłumaczenie opisu robót budowlanych; tłumaczenie projektu wykonawcy i rozliczenie ryczałtowe; projekt zamawiającego i rozliczenie obmiarowe; tłumaczenie projektu zamawiającego i rozliczenia ryczałtowego; tłumacznia do zamówień publicznych - dokumenty do wszystkich rodzajów zamówień; tłumaczenie dokumentacji sprawozdawczej wraz z przewodnikiem; tłumaczenia dokumentów związanych z powołaniem komisji przetargowej; tlumaczenia informacji kierowanej do uczestników postępowania; tlumaczenie oświadczeń, wniosków kierowanych do prezesa UZP; tłumaczenia zaproszeń do udziału w postępowaniu wraz z przewodnikiem; tłumaczenie założenia wyjściowego do kosztorysowania dla oferentów; tłumaczenia formularzy i druków w obrocie gospodarczym - budownictwo karta gwarancji jakości obiektu budowlanego, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy, tłumaczenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; tlumaczenie oświadczenia o zdatności obiektu budowlanego do użytkowania; tłumaczenie oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; Oświadczenie o zakończeniu robót budowlanych; tłumaczenie oświadczeń projektanta Protokół końcowego odbioru robót; tłumaczenie protokolu końcowego odbioru robót; Protokol odbioru robót branżowych pod względem technicznym; Protokoł przekazania terenu i placu budowy; Protokól wprowadzenia na budowę; tłumaczenie protokołu zgłoszenia robót budowlanych nie objętych dokumentacją projektową; tłumaczenie terminarza przeglądów robót w okresie gwarancji i rękojmi; tłumaczenie uzupełnienia wniosku; Wniosek o bezprzetargowe nabycie nieruchomości; tlumaczenie wniosku o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych; Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych; Wniosek o nadanie numeru posesji; wniosek o pozwolenie na budowę lub wykonanie robót budowlanych; tłumaczenia wniosków o pozwolenie na rozbiórkę; tlumaczenie wniosków o pozwolenie na budowę; tłumaczenie wnioskow o pozwolenie na użytkowanie; tłumaczenie wniosku o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste; wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę; wniosek o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii; tłumaczenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej; tłumaczenie wnioseku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego; Wniosk o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; tlumaczenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy; tłumaczenie wniosku o wgląd do planu zagospodarowania przestrzennego lub udostępnienie informacji o środowisku; tłumaczenia wnioskow o wydanie pozwolenia na budowę; tłumaczenia wniosków o wydanie pozwolenia na rozbiórkę; tłumaczenia wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego; tłumaczenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; tłumaczenie wniosku o wydanie zaświadczenia do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ; Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu; Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny wynikający z posiadanych dokumentów; Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca; tłumaczenie wniosku o zarejestrowanie dziennika budowy; tlumaczenie wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej; tłumaczenie wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę; tłumaczenie zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych; tłumaczenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych; Zawiadomienie o zakończeniu budowy; Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy lub inspektora nadzoru; tłumaczenienie zgłoszenia budowy obiektów i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę; tłumaczenie zgłoszenia robót budowlanych; Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę; Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; tłumaczenia  zgłoszeń zakończenia budowy obiektu; tłumaczenie zgłoszenia zamiaru kupna nieruchomości, wpłata zadatku, oferta na zakup nieruchomości - roboty budowlane - inwestorzy indywidualni, tłumaczenie umowy dostawy; tlumaczenie umowy dzierżawy; umowy składu, umowy użyczenia, umowy o dzieło, Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki, umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży działki z rozpoczetą budową; umowa przedwstępna na sprzedaż działki; umowa przedwstępna o roboty budowlane; tłumaczenie umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy o roboty budowlane w systemie wykonawstwa częściowego; tłumaczenie umowy o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego; tłumaczenie umowy o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego; Umowa o wykonanie prac projektowych; Umowa o wykonanie prac projektowych i sprawowanie nadzoru autorskiego; tłumaczenie umowy o wykonanie prac projektowych, Umowa o wykonanie robót remontowych i konserwacji; Umowa o wykonanie robót remontowych i konserwacji; Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego; Umowa z kierownikiem budowy; Umowa z wykonawcą robót budowlanych; Umowa zlecenia Umowa zlecenia, Księgi wieczyste, Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej Wniosek o wpis w księdze wieczystej Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej; tłumaczenie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej; tlumaczenie wniosku o założenie księgi wieczystej; tłumaczenie danych wnioskodawcy / uczestnika postępowania; tłumaczenie żądania wpisu w księdze wieczystej; tłumaczenie dokumentacji do przetargu nieograniczonego; przetarg ograniczony – dokumentacja tłumaczenie – tłumaczenia opisu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy; Kosztorysowanie;  Rodzaje kosztorysów; Kosztorysy i tłumaczenie; tłumaczenie katalogu norm kosztorysowania, wydawnictwa kosztorysowe – tłumaczenia; Ceny materiałów na język obcy,. Programy kosztorysowe po angielsku, niemiecku, francusku itp., tłumaczenie dla Biura projektowego, biur projektowych, tłumaczenia inne budowlane; tłumaczenia dokumentów katalogów, biuletyny, kosztorysów gotowych w wersji za darmo, darmowe programy kosztorysowe do tłumaczenia, kosztorys dla banku; Kosztorysowanie. BAS tłumaczy dowolne rodzaje kosztorysów Kosztorysy, artykuły Katalogi norm, kursy kosztorysowania w sieci, cennik, wydawnictwa kosztorysowe, pogramy kosztorysowe dla instytucji budowlanych, finansowych, architektów, projektantów, biur architektonicznych, biur projektowych, konstruktorów, inżynierów, urzędów oraz osób prywatnych.

 

Subkategorie:

Tłumacze budowlani języka angielskiego – TAK
Tłumacze budowlani języka niemieckiego – TAK
Tłumacze budowlani języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze budowlani języka niemieckiego – TAK
Tłumacze budowlani języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze budowlani języka włoskiego – TAK
Tłumacze budowlani języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze budowlani języka francuskiego – TAK
Tłumacze języka czeskiego – TAK
Tłumacze języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze języka greckiego - TAK
Tłumacze języka tureckiego – TAK
Tłumacze języka duńskiego - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Przysiegli z zakresu budownictwa - TAK
Tłumacz przysięgły architekt - TAK
Tlumacz przysiegly inspektor nadzoru budowlanego - TAK
Tłumacz przysięgly kierownik budowy - TAK
Tłumaczenia z zakresu budownictwa - TAK
Tłumacz angielski; niemiecki; francuski, rosyjski na miejscu - TAK
Tłumaczenia dla Wydziału geodezji i architektury - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAK


Przykładowy wybór wykonywanych tłumaczeń:

Tłumaczenie decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę/rozbiórkę/wykonanie robót budowlanych; Tłumaczenie d
ecyzji o zmianie pozwolenia na budowę; Tlumaczenie dziennika budowy; tłumaczenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych; Tłumaczenie kosztoryus budowlanego; Tłumaczenie księgi obmiarów robót - budowa domu; tłumaczenie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego; tlumaczenia przysiegle notatek z kontroli stanu sanitarno - porządkowego posesji; tłumaczenieodmowy udzielenia pozwolenia na użytkowanie; tłumaczenie oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót;  tlumaczenia oświadczeń o podjęciu / przejęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego - operat; Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków kierownika budowy / robót budowlanych Tłumaczenie oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego: tlumaczenie oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy / rozbiórki; tlumaczenie oświadczenia o posiadaniu uprawnień budowlanych i podjęciu się obowiązku kierowania budową; Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; tłumaczenie podania o rozłożenie opłaty wieczystej za użytkowanie gruntu; tłumaczenie postanowienia w sprawie sprzeciwu/braku sprzeciwu w dopuszczeniu do użytkowania obiektu; tłumaczenie pozwolenia na użytkowanie; tlumaczenie protokołu kontroli wyrobów budowlanych; tłumaczenie przysiegle protokolu odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu; Protokół oględzin wyrobu budowlanego; Protokol wprowadzenia na budowę; tłumaczenia przedmiar robót budowlanych; tłumaczenie przysiegle przedwstępnej umowy kupna-sprzedaży nieruchomości; przysiegli przelew wierzytelności hipotecznej; tlumacz przysiegly przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę; tłumacz przysięgły budowlany rejestr decyzji w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; tłumaczenia oświadczeń konstruktora, archtekta i kierownika budowy orozliczeniu zużycia materiałów na budowie; tłumaczenie rozłożenie dzierżawy na raty za grunt; tłumaczenie dokumentu sprzeciwu w sprawie budowy; tłumaczony przysięgle sprzeciw w sprawie rozbiórki; Udzielenie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych; Umowa najmu;Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego Umowa o roboty budowlane; Umowa o roboty budowlane (w systemie generalnego wykonawcy); Umowa o roboty budowlane (w systemie wykonawstwa częściowego); Umowa przedwstępna o roboty budowlane; Umowa stała (o wykonanie robót remontowych i konserwacji); tłumaczenie umowy z architektem wnętrz; tłumaczenie umowa zlecenia pełnienia funkcji nadzoru inspektorskiego; przysiegli - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych; przysiegle wniosek o bonifikatę za udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu; tłumaczenie wniosku o nadanie budynkowi numeru porządkowego; tłumaczenia wnioskow o podział nieruchomości; tlumaczenia wniosków o pozwolenie na budowę / rozbiórkę; tłuymaczenie wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę; Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego; tłumaczenie wniosku o uzyskanie informacji o terenie; tłumaczenia wniosków o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; tlumaczenie wniosku o wpisanie na listę członków izby inżynierów budownictwa; Wniosek o wprowadzenie na budowę; tlumaczenie wniosku o wydanie dziennika budowy; Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości; Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę; Wstrzymanie robót budowlanych Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę; tłumaczenie wzoru rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie elektronicznej; tłumaczenia wzorów rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie pisemnej; Zatwierdzenie projektu budowlanego; tłumaczenie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (do Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej); Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego; Zestawienie zbiorcze prac remontowych; tłumaczenie zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania - wykaz nieruchomości; zgłoszenie robót budowlanych, Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości, itp.Informacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenie.budowlane.tlumacze.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia techniczne, architektoniczne, budowlane angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz 

Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE