Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenie kosztorysów cenników kalkulacji cenowych

Kategoria: Tłumaczenie kosztorysów cenników kalkulacji cenowych
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.Tłumacze języka angielskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze języka włoskiego – TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze języka francuskiego – TAK
Tłumacze języka czeskiego – TAK
Tłumacze języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze języka greckiego - TAK
Tłumacze języka tureckiego – TAK
Tłumacze języka duńskiego - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAK

Tłumaczenia kosztorysów – tłumaczenie zestawień kosztów, wycen, kalkulacji cenowej, cennikowej, kosztowej, szacunkowej, finansowej wg ustalonych metod w oparciu o przedmiar lub obmiar robót. Tłumaczenie opisu  etapów budowy (lub remontu), a także kosztu wykonania różnych elementów składowych (fundamenty, ściany, stropy, dach, tynki itp.), analiz skutków finansowych różnych wariantów rozwiązań budowlanych, na każdym etapie budowy. Kosztorys – Tłumaczenia kosztorysów i  różnych dokumentów związanych z robotami budowlanymi:  roboty budowlane - zamówienia publiczne ; tlumaczenia dokumentów przetargowych i umów na roboty budowlane: Ogólne Wytyczne do przygotowania dokumentów przetargowych i oferty na roboty budowlane; Tłumaczenie wytycznych do przygotowania umów na roboty budowlane; tłumaczenie opracowania części umowy określających przedmiot zamówienia; tłumaczenia – wzorcowe dokumenty przetargowe: tłumaczenia wytycznych dla wykonawców do sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia; Tłumaczenia ofert wraz z formularzami; tłumaczenie opisu robót budowlanych; tłumaczenie projektu wykonawcy i rozliczenie ryczałtowe; projekt zamawiającego i rozliczenie obmiarowe; tłumaczenie projektu zamawiającego i rozliczenia ryczałtowego; tłumacznia do zamówień publicznych - dokumenty do wszystkich rodzajów zamówień; tłumaczenie dokumentacji sprawozdawczej wraz z przewodnikiem; tłumaczenia dokumentów związanych z powołaniem komisji przetargowej; tlumaczenia informacji kierowanej do uczestników postępowania; tlumaczenie oświadczeń, wniosków kierowanych do prezesa UZP; tłumaczenia zaproszeń do udziału w postępowaniu wraz z przewodnikiem; tłumaczenie założenia wyjściowego do kosztorysowania dla oferentów; tłumaczenia formularzy i druków w obrocie gospodarczym - budownictwo karta gwarancji jakości obiektu budowlanego, oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy, tłumaczenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; tlumaczenie oświadczenia o zdatności obiektu budowlanego do użytkowania; tłumaczenie oświadczenie o zgodności projektu budowlanego z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; Oświadczenie o zakończeniu robót budowlanych; tłumaczenie oświadczeń projektanta Protokół końcowego odbioru robót; tłumaczenie protokolu końcowego odbioru robót; Protokol odbioru robót branżowych pod względem technicznym; Protokoł przekazania terenu i placu budowy; Protokól wprowadzenia na budowę; tłumaczenie protokołu zgłoszenia robót budowlanych nie objętych dokumentacją projektową; tłumaczenie terminarza przeglądów robót w okresie gwarancji i rękojmi; tłumaczenie uzupełnienia wniosku; Wniosek o bezprzetargowe nabycie nieruchomości; tlumaczenie wniosku o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych; Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości rolnych; Wniosek o nadanie numeru posesji; wniosek o pozwolenie na budowę lub wykonanie robót budowlanych; tłumaczenia wniosków o pozwolenie na rozbiórkę; tlumaczenie wniosków o pozwolenie na budowę; tłumaczenie wnioskow o pozwolenie na użytkowanie; tłumaczenie wniosku o przekazanie na własność garażu i oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste; wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę; wniosek o udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii; tłumaczenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej; tłumaczenie wnioseku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego; Wniosk o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; tlumaczenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy; tłumaczenie wniosku o wgląd do planu zagospodarowania przestrzennego lub udostępnienie informacji o środowisku; tłumaczenia wnioskow o wydanie pozwolenia na budowę; tłumaczenia wniosków o wydanie pozwolenia na rozbiórkę; tłumaczenia wniosków o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego; tłumaczenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; tłumaczenie wniosku o wydanie zaświadczenia do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ; Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu; Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty lub stan prawny wynikający z posiadanych dokumentów; Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca; tłumaczenie wniosku o zarejestrowanie dziennika budowy; tlumaczenie wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej; tłumaczenie wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę; tłumaczenie zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych; tłumaczenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych; Zawiadomienie o zakończeniu budowy; Zawiadomienie o zmianie kierownika budowy lub inspektora nadzoru; tłumaczenienie zgłoszenia budowy obiektów i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę; tłumaczenie zgłoszenia robót budowlanych; Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę; Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; tłumaczenia  zgłoszeń zakończenia budowy obiektu; tłumaczenie zgłoszenia zamiaru kupna nieruchomości, wpłata zadatku, oferta na zakup nieruchomości - roboty budowlane - inwestorzy indywidualni, tłumaczenie umowy dostawy; tlumaczenie umowy dzierżawy; umowy składu, umowy użyczenia, umowy o dzieło, Umowa przedwstępna kupna-sprzedaży działki, umowy przedwstępnej kupna-sprzedaży działki z rozpoczetą budową; umowa przedwstępna na sprzedaż działki; umowa przedwstępna o roboty budowlane; tłumaczenie umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy o roboty budowlane w systemie wykonawstwa częściowego; tłumaczenie umowy o wybudowanie i przeniesienie własności domu jednorodzinnego; tłumaczenie umowy o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego; Umowa o wykonanie prac projektowych; Umowa o wykonanie prac projektowych i sprawowanie nadzoru autorskiego; tłumaczenie umowy o wykonanie prac projektowych, Umowa o wykonanie robót remontowych i konserwacji; Umowa o wykonanie robót remontowych i konserwacji; Umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego; Umowa z kierownikiem budowy; Umowa z wykonawcą robót budowlanych; Umowa zlecenia Umowa zlecenia, Księgi wieczyste, Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej Wniosek o wpis w księdze wieczystej Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej; tłumaczenie zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej; tlumaczenie wniosku o założenie księgi wieczystej; tłumaczenie danych wnioskodawcy / uczestnika postępowania; tłumaczenie żądania wpisu w księdze wieczystej; tłumaczenie dokumentacji do przetargu nieograniczonego; przetarg ograniczony – dokumentacja tłumaczenie – tłumaczenia opisu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy; Kosztorysowanie;  Rodzaje kosztorysów; Kosztorysy i tłumaczenie; tłumaczenie katalogu norm kosztorysowania, wydawnictwa kosztorysowe – tłumaczenia; Ceny materiałów na język obcy,. Programy kosztorysowe po angielsku, niemiecku, francusku itp., tłumaczenie dla Biura projektowego, biur projektowych, tłumaczenia inne budowlane; tłumaczenia dokumentów katalogów, biuletyny, kosztorysów gotowych w wersji za darmo, darmowe programy kosztorysowe do tłumaczenia, kosztorys dla banku; Kosztorysowanie. BAS tłumaczy dowolne rodzaje kosztorysów Kosztorysy, artykuły Katalogi norm, kursy kosztorysowania w sieci, cennik, wydawnictwa kosztorysowe, pogramy kosztorysowe dla instytucji budowlanych, finansowych, architektów, projektantów, biur architektonicznych, biur projektowych, konstruktorów, inżynierów, urzędów oraz osób prywatnych.

TŁUMACZENIA OBEJMUJĄ NASTĘPUJĄCE OBSZARY TERMINOLOGICZNE ZWIĄZANE Z KOSZTORYSAMI I KOSZTORYSOWANIEM

PRZEDMIAR ROBÓT - zestawienie przewidywanych do wykonania robót sporządzone wg technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych wraz ze wskazaniem podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót (nr katalogu, tablicy, kolumny) lub wraz ze szczegółowym ich opisem obejmującym wyszczególnienie i opis czynności składowych. Tłumaczenie dotyczy dokumentacji przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

OBMIAR ROBÓT - zestawienie robót wg opisu j.w. lecz sporządzone po wykonaniu robót wg pomiarów z natury.

KOSZTORYS - dokument określający kalkulację ceny sporządzoną wg ustalonych metod w oparciu o przedmiar lub obmiar robót.

KOSZTORYS INWESTORSKI - na zlecenie Inwestora w oparciu o przedmiar robót i stanowi kalkulację szacunkową kosztów wykonania robót. Tłumaczenie dotyczy zestawienia robót dla zabezpieczenia niezbędnych środków na wykonanie robót oraz do celów porównawczych.

KOSZTORYS OFERTOWY - kalkulacja do ustalania ceny oferty np. na bazie przedmiaru dostarczonego przez Zamawiającego. Jest sporządzany przez Wykonawcę robót przy składaniu ofert.

KOSZTORYS ZAMIENNY - może stanowić podstawę dla ustalenia zmiany ceny określonej w umowie i jest przygotowany przez Wykonawcę robót z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości robót.

KOSZTORYS POWYKONAWCZY - stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty i jest sporządzany przez Wykonawcę po wykonaniu robót.

HARMONOGRAM potrzebny jest inwestorowi, bo umożliwia kontrolę postępu prac i rozliczanie wykonawcy z realizacji umowy. Pozwala na planowanie wydatków. Z kosztorysu wiemy ile, a z harmonogramu kiedy za poszczególne prace trzeba zapłacić. Umożliwia też planowanie dostaw materiałów niezależnie, czy materiały zamawia wykonawca, czy inwestor. W harmonogramie umieszczone są wszystkie prace w kolejności ich wykonania. W sposób graficzny zaznacza się termin rozpoczęcia i czas ich trwania. Przedmiar (ilość) robót oraz liczbę godzin potrzebną do ich wykonania przyjmuje się z kosztorysu. Harmonogram wykonywany jest przy założeniu określonej liczby robotników, od tego bowiem zależy czas wykonania poszczególnych prac.

1.      założenia wyjściowe do kosztorysowania,

2.      wytyczne do montażu,

3.      jednostkowe nakłady rzeczowe robocizny, materiałów, pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego, zawarte w katalogach, a w razie ich braku – według norm zakładowych,

4.       stawki i ceny czynników produkcji (R, M, S), (w tym koszty zakupu materiałów) oraz wskaźnik narzutu kosztów pośrednich i zysku kalkulacyjnego dla metody kalkulacji szczegółowej.

5.      dokumentacja projektowa – projekt techniczny obiektu lub robót, a w nim każdorazowo:

6.      przedmiar robót, natomiast przy robotach remontowych – protokół typowania robót określający lokalizację, rodzaje i ilości robót oraz technologię ich wykonania,

7.      specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

8.      założenia lub protokół danych wyjściowych do kosztorysowania,

9.      jednostkowe normy nakładów rzeczowych robocizny (nr ), materiałów ( nm ) i pracy sprzętu ( ns ) według katalogu, a w przypadku ich braku według norm zakładowych wykonawcy,

10.  ceny jednostkowe czynników produkcji (Cr , Cm , Cs), koszty zakupu,

11.  koszty pośrednie – ustalone przez wykonawcę na podstawie własnej kalkulacji ( Kp ),

12.  wielkość zysku kalkulacyjnego określona przez wykonawcę robót ( Z ),

13.   podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ( PV ),

14.  protokół konieczności,

15.   dokumentacja projektowa, a w tym przedmiar robót

16.   normy nakładów rzeczowych zawarte w katalogach, a w przypadku ich braku – zbiory norm zakładowych,

17.  wynegocjowane ceny czynników produkcji,


Informacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
kosztorysy.tlumaczenie.przysiegle.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia techniczne angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz 

Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE