Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

Tłumaczenie Medyczne Warszawa

Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia specjalistyczne, medyczne, tłumaczenia pisemne zwykłe, tłumaczenia pisemne przysięgłe, a także tłumaczenia ustne. Dokumenty medyczne tłumaczą wyłącznie lekarze i farmaceuci. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.

Kategorie:
Tłumaczenie medyczne - wyników badań klinicznych – TAK Tłumaczenie medyczne - recept - TAK Tłumaczenie medyczne - certyfikatów - TAK Tłumaczenie medyczne - świadectw lekarskich - TAK Tłumaczenie medyczne - świadectwa dopuszczenia leku do obrotu - TAK Tłumaczenie medyczne - prezentacji, szkoleń, konferencji naukowych - TAK Tlumaczenie medyczne - opinii lekarza dla zakładu pracy - TAK Tłumaczenia medyczne - opisów leków - TAK Tłumaczenie medyczne - zaświadczeń o stanie zdrowia - TAK Tłumaczenie medyczne - badań naukowych - TAK Tłumaczenie medyczne - dokumentów rejestracyjnych leków - TAK Tłumaczenie medyczne - opisów i instrukcji testów diagnostycznych - TAK Tłumaczenie medyczne - materiałów szkoleniowych dla pracowników firm medycznych, oraz innych tekstów medycznych dla lekarzy - TAK
Tłumaczenia medyczne z zakresu medycyny estetycznej - TAK

Wybrane obszary tłumaczeń:
Tłumaczenia charakterystyki produktów leczniczych SPC, ulotki dla pacjenta, etykiety leków i sprzętu medycznego, instrukcje obsługi aparatury medycznej (np. defibrylatory, ultrasonografy, pompy infuzyjne, spirometry, ssaki medyczne, kardiomonitory, aparaty EKG), dokumentacje badań klinicznych (informacje dla pacjenta, dzienniczki pacjenta, formularze świadomej zgody, medycyna naturalna, wnioski do CEBK, protokoły z badań), karty charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS); tłumaczenie wyniku badania tomografii komputerowej, tłumaczenie wyników komputerowego badania wzroku, Instrukcje sprzętu rehabilitacyjnego (bieżnie, stoły do masażu, wanny z hydromasażem, podnośniki, wózki), instrukcje obsługi sprzętu laboratoryjnego (np. wirówki laboratoryjne, łaźnie, suszarki, myjki ultradźwiękowe, sterylizatory, autoklawy, wagi laboratoryjne, mikroskopy), opisy i instrukcje testów diagnostycznych (np. ciążowe, serologiczne, mikrobiologiczne) Artykuły naukowe i popularnonaukowe (m.in. z zakresu farmacji, chirurgii,  anestezjologii, psychiatrii, okulistyki, neurologii, onkologii, pediatrii, hematologii, diabetologii, epidemiologii, kardiochirurgii, kardiologiineurologii, urologii, radioterapii, położnictwa, onkologii, alergologii, radioterapii, ortopedii, reumatologii, medycyna estetyczna), a także artykuły dla lekarzy dotyczące farmakologii, toksykologii, medycyny niekonwencjonalnej, naturalnej, homeopatii, radiestezji, na sympozja, seminaria itp. Ulotki preparatów weterynaryjnych (pasze, premiksy, dodatki dietetyczne), sprzęt i materiały weterynaryjne (wyposażenie klinik weterynaryjnych) dla wterynarzy, ulotki substancji i preparatów chemicznych (tworzywa sztuczne, środki czystości, farby, lakiery)   Deklaracje zgodności wyrobów medycznych, wypisy medyczne pacjentów, foldery reklamowe i katalogi sprzętu medycznego, materiały marketingowe


Subkategorie:

Tłumacze lekarze - TAK
Tłumacze języka angielskiego - tlumaczenie medyczne – TAK
Tłumacze języka niemieckiego - tlumaczenie medyczne – TAK
Tłumacze języka francuskiego - tlumaczenie medyczne – TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – tlumaczenie medyczne – TAK
Tłumacze języka ukraińskiego- tlumaczenie medyczne – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – tlumaczenie medyczne – TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – tlumaczenie medyczne – TAK
Tłumacze języka włoskiego – tlumaczenie medyczne – TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – tlumaczenie medyczne – TAK
Tłumacze języka francuskiego – tlumaczenie medyczne – TAK
Tłumacze języka czeskiego – tlumaczenie medyczne – TAK
Tłumacze języka tureckiego – tlumaczenie medyczne – TAK
Tłumacze innych języków europejskich – tlumaczenie medyczne – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – tlumaczenie medyczne – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – tlumaczenie medyczne – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumentów firmowych – TAK
Tłumaczenie tekstów medycznych do aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie specjalistyczne – Tak
Tłumaczenie tekstów medycznych dla szpitali - TAK
Tłumaczenie tektów medycznych dla Klinik - TAK
Tlumaczenia dla firm farmaceutycznych - TAK
Tłumacze Medyczni Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAK


Podział rodzajowy klientów:
 
Osoby odpowiedzialne w firmach farmaceutycznych za dopuszczanie leków do obrotu oraz za problematykę refundacji w przemyśle farmaceutycznym, jego otoczeniu oraz jednostkach organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia. Członkowie zarządów i rad nadzorczych podmiotów działających na rynku farmaceutycznym Działy medyczne, planowania i rozwoju, marketingu i sprzedaży produktów i rynków Pracownicy zaangażowani w proces budowania strategii działów medycznych, przygotowywania Biznes Planu oraz planów marketingowych Jednostki odpowiedzialne za komunikację i Public Relations oraz aspekty medyczne przedsiębiorstw Kierownictwo i pracownicy działów Government Relations Agencje reklamowe, mediowe, promocyjne, oraz firmy badania rynku i opinii, obsługujące branżę farmaceutyczną Radcowie prawni oraz adwokaci, specjalizujący się w prawie farmaceutycznym Konsultanci, zatrudnieni w firmach doradztwa organizacyjnego i pracujący dla firm medycznych Naukowcy zajmujący się problematyką polityki społecznej, zarządzania i organizacji ochrony zdrowia, opieki farmaceutycznej oraz farmakoekonomiki


Dziedziny:

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Dermatologia i wenerologia

Diagnostyka laboratoryjna

Genetyka kliniczna

Higiena i epidemiologia

Medycyna pracy

Medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna

Medycyna sądowa

Medycyna transportu

Mikrobiologia lekarska

Neurochirurgia

Neurologia

Okulistyka

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Otorynolaryngologia

Patomorfologia

Pediatria

Położnictwo i ginekologia

Psychiatria

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Rehabilitacja medyczna

Urologia

Zdrowie publiczne


Wybrane przykłady tłumaczeń:

·         Tłumaczenie wniosku do komisji bioetycznej o wydanie opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego oraz do ministra właściwego do spraw zdrowia o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego;

·         Tłumaczenie dokumentacji stanowiącej podstawę wydania opinii o badaniu klinicznym produktu leczniczego przez komisję bioetyczną;

·         Tłumaczenie dokumentacji do wniosku do ministra właściwego do spraw zdrowia o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego;

·         Tłumaczenie wniosku do komisji bioetycznej o wydanie opinii i do ministra właściwego do spraw zdrowia o wyrażenie zgody w zakresie istotnych i mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników badania klinicznego zmian w protokole badania klinicznego lub dokumentacji dotyczącej badanego produktu leczniczego będącej podstawą uzyskania pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego;

·         Tłumaczenie zawiadomienia do komisji bioetycznej i do ministra właściwego do spraw zdrowia o zakończeniu badania klinicznego produktu leczniczego;

·         Tłumaczenie informacji nt. wysokości i sposobu uiszczania opłat za rozpoczęcie badania klinicznego.

·         Tłumaczenie protokołu badania klinicznego;

·         Tłumaczenie broszury badacza badanych produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terytorium państw członkowskich;

·         Tłumaczenie upoważnienia sponsora dla podmiotu składającego wniosek do działania w imieniu sponsora;

·         Tłumaczenie dokumentu upoważniającego organizację prowadzącą badanie kliniczne na zlecenie, określającego zakres uprawnień i obowiązków tego podmiotu;

·         Tłumaczenie formularza świadomej zgody, z oświadczeniem pacjenta, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z jego udziałem w badaniu klinicznym;

·         Tłumaczenie wzoru pisemnej informacji dla pacjenta;

·         Tłumaczenie karty obserwacji klinicznej;

·         Tłumaczenie życiorys badacza, z tłumaczeniem opisu jego działalności naukowej i zawodowej;

·         Tłumaczenie oświadczenia dotyczącego zasad rekrutacji pacjentów;

·         Tłumaczenie ogłoszenia rekrutacyjnego dla pacjentów;

·         Tłumaczenie oświadczenia dotyczącego wyposażenia ośrodka badawczego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania oraz informacji dotyczącej kwalifikacji personelu, uczestniczącego w prowadzeniu medycznego badania klinicznego;

·         Tłumaczenie informacji o rekompensacie dla pacjenta - Prawo farmaceutyczne;

·         Tłumaczenie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego z potwierdzeniem nadania numeru EudraCT

·         Tłumaczenie umów dotyczących prowadzenia badania klinicznego zawartych pomiędzy sponsorem/podmiotem przez niego upoważnionym a badaczem oraz umów zawartych pomiędzy sponsorem a ośrodkami badawczymi.

·         Tłumaczenie broszury badacza produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu;

·         Tłumaczenie dossier badanego produktu leczniczego (IMPD) obejmującego dokumentację medyczną - naukową zawierającą informacje dotyczące jakości, produkcji i kontroli badanego produktu leczniczego, jak również wyniki badań klinicznych i przedklinicznych produktu, ze szczegółowym spisem treści i słownikiem użytych terminów;

·          Tłumaczenie charakterystyki produktu leczniczego - produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu i stosowanych w badaniu klinicznym; tłumaczenia wyników badań klinicznych i przedklinicznych przeprowadzonych z użyciem badanego produktu leczniczego,

·         Tłumaczenie tekstów medycznych informacji dotyczących jakości placebo;

·         Tłumaczenie upoważnienia sponsora dla podmiotu składającego wniosek o dopuszczenie wyników badania medycznego;

·         Tłumaczenie karty obserwacji klinicznej;

·         Tłumaczenie świadectwa analizy medycznej;

·         Tłumaczenie opisu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

·         Tłumaczenie zezwolenia na wytwarzanie i pozwolenie na dopuszczenie do obrotu;

·         Tłumaczenie zezwolenia na import badanego produktu leczniczego, oraz dokumentu potwierdzającego zgłoszenie wytwórcy badanego produktu leczniczego;

·         Tłumaczenie oświadczenia o statusie aktywnej biologicznie substancji czynnej w rozumieniu zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania leków w odniesieniu do badanych produktów leczniczych importowanych spoza terytorium państw członkowskich;

·         Tłumaczenia decyzji administracyjnych dotyczących użycia lub wprowadzenia do środowiska badanych produktów leczniczych, które muszą spełniać dodatkowe warunki wymagane prawem, w szczególności organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz produktów radiofarmaceutycznych;

·         Tłumaczenie wyników badań bezpieczeństwa wirusologicznego do bazy EudraCT, zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków;

·         Tłumaczenie oświadczenia o spełnianiu wymogów bezpieczeństwa do celów oceny ryzyka przenoszenia gąbczastej encefalopatii;

·         Tłumaczenia życiorysu badacza, w tym opis jego działalności naukowej i zawodowej;

·         Tłumaczenie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego;

·         Tłumaczenie medyczne informacji o rekompensacie dla pacjentów;

·         Tłumaczenie wzoru oznakowania badanego produktu leczniczego;

·         Tłumaczenie opinii komisji biotycznej dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.oraz innych tektów medycznychInformacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
tlumaczenie.medyczne.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia medyczne, zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia medyczne angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE