Bas - Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych

CENTRUM TŁUMACZEŃ
PROFESJONALNYCH

Bas Kreacja Premium
Posiadamy certyfikat jakości
dla usług tłumaczeniowych
europejska norma ISO 17100:2015 »

TŁUMACZENIE OPINII PRAWNYCH WARSZAWA

Kategoria: TŁUMACZENIE OPINI PRAWNYCH WARSZAWA
Centrum Tłumaczeń Profesjonalnych BAS to tłumaczenia pisemne przysięgłe, tłumaczenia zwykłe oraz tłumaczenia ustne. Firma posiada certyfikat jakości zgodny z europejską normą PN 15038 gwarantujący najwyższe standardy jakości tłumaczeń.

Centrum Tłumaczeń obsługuje zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby prywatne. Usługi tłumaczeniowe na profesjonalnym poziomie. Krótkie terminy realizacji tłumaczeń.Tłumaczenia prawne  z zakresu: 

· Tłumaczenie opinii prawnych - prawo cywilne
· Tłumaczenie opinii prawnych - prawo rodzinne
· Tłumaczenie opinii prawnych - prawo pracy
· Tłumaczenie opinii prawnych - prawo administracyjne
· Tłumaczenie opinii prawnych - prawo finansowe
· Tłumaczenie opinii prawnych - prawo gospodarcze
· Tłumaczenie opinii prawnych - prawo karne
· Tłumaczenie opinii prawnych - prawo procesowe


Obszary zadaniowe:

tłumaczenia pełnomocnictwa, oświadczenia, zaświadczenia, ugody, listu intencyjnego, danych uzupełniających stron lub pełnomocników, porozumienia, odpowiedzi na pozew, pisma zawierającego wnioski dowodowe, pozwu,  pozwu wzajemnego, sprzeciwu od wyroku zaocznego, nakazu zapłaty, protestu, odwołania, powołania, wyroku sądowego, postanowienia Sądu, wniosku, zażalenia, zasądzenia alimentów, windykacji, testamentu,  upoważnienia, umocowania stron, wniosku, zasądzenia zapłaty, nakazu płatniczego, klauzuli wykonalności, zabezpieczenia bankowego, nakazu komorniczego, pełnomocnictw, dokumentów rejestrowych, wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego KRS, świdectwa niekaralności, z zakresu obrotu gospodarczego, weksla, weksli, czeków, akcji, obligacji, pożyczki, kredytu, zobowiązania, ofert, przetargów, aukcji, factoringu, franchisingu, warunków umownych, studium wykonalności, egzekucji, umorzenia udziałów, wykonania układów zbiorowych pracy, uregulowania roszczeń, windykacji należności, współwłasności, postępowania przygotowawczego, postępowania wyjaśniającego, wszczęcia kroków zapobiegawczych, odmowych wszczęcia postepowania, wyłączenia arbitra, biegłego, sędziego, zarzutów wobec niespełnienia świadczenia wzajemnego, odroczenia spłaty, odrzucenia spadku, sprzeciwu pozwanego od nakazu zapłaty, sprzciwu wobec postanowienia o warunkowym umorzeniu postępowania, umorzenia pożyczki, środków trwałych, warunkowego umorzenia wierzytelności, zeznań świadka, przesłuchania świadka, oskarżonego, podejrzanego, uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne, prawne, uprawomocnienia się wyroku, tłumaczenia aktu założenia spółki, tłumaczenie umowy spółki, tlumaczenie aktu utworzenia spółki, powołania przedsiębiorstwa, żądania zwrotu, ochrony praw autorskich, arbitrażu, orzeczenia sądowego, przeniesienia praw, regulaminu, rozporządzenia, dekretu, memorandum, memo, dyspozycji, wytycznych, zaleceń, klauzuli wykonalności, zażalenia od wyroku, odwołania, uchylenia postanowienia, apelacji, przeniesienia praw i obowiązków, zniesienia odpowiedzialniości, zaniechania czynności prawnych, ustalenia stron postępowania sądowego, orzeczenia o winie, ustalenia sankcji karnych, odstąpienia od umowy, wygaśnięcia umowy, rozwiązania umowy, uchylenia się od skutków prawnych, uznania odpowiedzialności solidarnej, deliktowej, cywilnej, cywilnoprawnej, określenia czynności naprawczych, wykonania zobowiązań ofertowych, oferty przetargowej, wniesienia wadium, wpłaty kaucji, zapłaty kaucyjnej, ochrony patentowej, gwarancji, weksla, umowy wekslowej, cesji, zastawu, protestu, wydania oświadczenia woli, wykonania zapisu sądowego, analizy prawnej, zawiadomienia o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu, zatwierdzenia porządku obrad, decyzji, bilansu, zawiadomienia o doręczeniu, o odbiorze, o przetargu, o przyjęciu oferty, o zbyciu przedsiębiorstwa, zwolnienia od kosztów sądowych, odpowiedzialności darczyńcy z tytułu niewykonania umowy, karnej, karno-administracyjnej, konstytucyjnej, kontraktowej, łącznej, majątkowej, materianej, regulaminowej, wezwania do wydania przedmiotu sporu, przyjęcia spadku, przekazania darowizny, dotacji, ustanowienia zastępstwa procesowego, ustalenia przedstawicielstwa sądowego, procesowego, postępowania ugodowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej dla urzędów, kancelarii adwokackich, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych, adwokatów z urzędu, zrzeszeń, związków, doradców podatkowych,  fundacji, towarzystw, sądu, klientów firmowych i prywatnych.Obszary zadaniowe:

 

1) Tłumaczenia opinii prawnych i prawniczych – z zakresu prawa cywilnego - dotyczące praw majątkowych oraz praw niemajątkowych, jak np. ochrony  praw autorskich i związanych z nimi roszczeń majątkowych.

2) Tłumaczenia opinii prawnych i prawniczych – z zakresu prawa rodzinnego – dokumenty dotyczące stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami - stosunki między rodzicami i dziećmi oraz wynikające z przysposobienia, opieki i kurateli.

3) Tłumaczenia opinii prawnych i prawniczych – z zakresu prawa pracy - tłumaczenie norm prawnych regulujących stosunki pracy i płacy, a także zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

4) Tłumaczenia opinii prawnych i prawniczych – z zakresu prawa administracyjnego – dokumenty związane z działalnością administracji publicznej.

5) Tłumaczenia opinii prawnych i prawniczych  z zakresu prawa finansowego - tłumaczenia dotyczące np. podatków i opłat, działalności banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji finansowych.

6) Tłumaczenia prawne i prawnicze z zakresu prawa gospodarczego - umowy, weksle, czeki, akcje, obligacje, ofert, przetargi, aukcje itp.

7) Tłumaczenia prawne i prawnicze z zakresu prawa karnego – postępowania, wyroki, zaświadczenia, zwolnienia itp.


Subkategorie:

Tłumacze języka angielskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka rosyjskiego – TAK
Tłumacze języka niemieckiego – TAK
Tłumacze języka hiszpańskiego – TAK
Tłumacze języka włoskiego – TAK
Tłumacze języka niderlandzkiego – TAK
Tłumacze języka francuskiego – TAK
Tłumacze języka czeskiego – TAK
Tłumacze języka szwedzkiego _ TAK
Tłumacze języka greckiego - TAK
Tłumacze języka tureckiego – TAK
Tłumacze języka duńskiego - TAK
Tłumacze języka łacińskiego - NIE
Tłumacze innych języków europejskich – TAK
Tłumacze języków pozaeuropejskich – TAK
Tłumacze przysięgli zdalni – TAK
Tłumacz przysięgły na miejscu – TAK
Obsługa Warszawa i okolice – TAK
Poświadczenia przysięgłe – TAK
Tłumacze przysięgli nietypowych języków – TAK
Tłumaczenie dokumenacji technicznych – TAK
Tłumaczenie aktów notarialnych – TAK
Tłumaczenie techniczne specjalistyczne – Tak
Tłumaczenia budowlane - TAK
Tłumaczenia motoryzacyjne - TAK
Tłumaczenia informatyczne - TAK
Tłumacze Warszawa - TAK
Dowóz tłumaczeń obszar Warszawa – TAKInformacje szczegółowe
e-mail: bas@bas.pl
http://www.bas.pl
opinie.prawne.warszawa.pl

Akceptowane formy płatności: faktura, gotówka, paypal
Bezpłatna wycena tłumaczeń
Obsługiwane obszary: Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, także ustne
Tłumaczenia prawne angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, ukraiński i inne
Warszawa, Polska

Bemowo • Białołęka • Bielany • Centrum • Mokotów • Ochota • Praga Południe • Praga Północ  Rembertów • Śródmieście • Targówek • Ursus • Ursynów • Wawer • Wesoła • Wilanów  Włochy • Wola • Żoliborz Fundusze Europejskie –
dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w przyszłość.
Bas.pl - UE